БГ Лов Форум: Законопроекта вече е в Парламента - БГ Лов Форум

Към съдържанието

 • (26 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Не можете да публикувате нова тема
 • Не можете да пишете в тази тема

Законопроекта вече е в Парламента Законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД

#1
Потребителя е офлайн   колега 

 • Бронзов Потребител
 • PipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 234
 • Регистр: 16.01.10
З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


Публикувано изображение

(Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 3 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.
§ 2. В чл. 7 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите изготвя предложенията по ал. 6 и 7 въз основа на мотивирано писмено искане:
1. от ловния съвет - за промяна на границите на ловностопанските райони, стопанисвани от държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, както и в случаите, когато се променят границите им с ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилага описание на границите и площите на новите ловностопански райони, изготвено от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности;
2. от съвета по лова към регионалната дирекция по горите – за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини; към искането се прилагат:
а) протокол с нотариална заверка на подписите от общото събрание на ловната дружина, съдържащ решение за изменение на границите на района, взето с обикновено мнозинство от членовете на дружината; в случай на промяна на границите на два или повече съседни ловностопански района протоколи се представят и от съответните дружини;
б) становище на Управителния съвет на ловното сдружение по чл. 30, в чийто състав е ловната дружина; в случай на промяна на границите на два съседни ловностопански района, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на различни сдружения, становища се представят и от двете сдружения;
в) описание на границите и площите на новообразуващите се ловностопански райони, изготвени от лице, регистрирано да изработва планове за ловностопански дейности.
(9) В случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7 сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство спрямо новите граници.”
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „с площ по-голяма от 100 хектара” се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заявлението по ал. 5 съдържа:
1. мотиви за изграждане на базата;
2. капацитет и тип на оградата;
3. координатен регистър на границата на оградата;
4. нотариално заверено писмено съгласие от собственика на
имота – в случаите, когато имотът не е държавна собственост;
5. становище от държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство, че оградената площ е предвидена в действащия ловноустройствен план.”
§ 4. В чл. 9, ал. 19, т. 3 след думата „държавата” се добавя
„и общината”.
§ 5. Член 9д се изменя така:
„Чл. 9д. (1) Държавното ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използва и за държавни представителни нужди и осъществява дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, както и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.
(2) За държавно ловно стопанство „Воден - Ири Хисар” не се провежда конкурс по чл. 9, ал. 12.”
§ 6. В чл. 16, ал. 1 думите „т. 2-7” и запетаята пред тях се заличават.

§ 7. В чл. 22 ал. 9 се изменя така:
„9. Лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, могат да се явяват на поправителен изпит през септември. Лицата, които не са издържали поправителния изпит, могат да се явят на изпит след преминаване на нов курс за подготовка.”
§ 8. В чл. 23а, ал. 1, т. 2 думите „две години, смятано от датата на изключването” се заменят с „наказанието”.
§ 9. В чл. 36а, ал. 1, т. 3 съюзът „или” се заменя с „и”.
§ 10. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предоставянето на площи за специализирана фуражна база се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.”
§ 11. В чл. 40, ал. 2 думата „скитащи” се заменя с „безпризорни”.
§ 12. В чл. 43, ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. лък;
4. пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула.”
§ 13. В чл. 44, ал. 2, изречение второ след думите „дива свиня” се добавя „и сърна”.
§ 14. В чл. 48, ал. 1 след думите „горски стопанства” се добавя „както и ловуването с лък във всички ловностопански райони”.
§ 15. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинеи 6 и 7 се отменят.
2. Алинеи 10 и 11 се отменят.
§ 16. Създава се нов чл. 55:
„Чл. 55. (1) Забранява се ловуването в дните на:
1. избори за народни представители за Народно събрание;
2. избори за народни представители за Велико Народно събрание;
3. избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката;
4. избори за членове на Европейския парламент от Република България;
5. избори за общински съветници за съответния район;
6. избори за кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства за съответния район;
7. национални референдуми.
(2) Забранява се групово ловуване в един ловностопански район повече от два последователни дни седмично.
(3) Забраните по ал. 1 и 2 не се прилагат при провеждане на организиран ловен туризъм.”
§ 17. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.
2. В ал. 4, изречение първо съюзът „или” се заменя със запетая, а след думата „куршум” се поставя запетая и се добавя „лък или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула”.
3. В ал. 5:
а) в изречение второ цифрата „10” се заменя с „6”, а след думите „ловни кучета“ се поставя запетая и се добавя „включително кучета за откриване на ранен дивеч“;
б) създава се ново изречение трето:
„При групово ловуване на сърна се забранява използването на ловни кучета.”;
в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.
4. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) При улов на дива свиня се забранява използването на касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи.
(10) Изключения от забраната по ал. 9 се допускат само за опресняване на кръвта на дивечовите популации и улавяне на дивеч за разселване след издаване на заповед ота изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Редът и условията за издаване на заповедта се определят с Правилника за прилагането на закона.”
§ 18. В чл. 65а, ал. 1, т. 2 след думите „Изпълнителна агенция по горите” се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 19. В чл. 66, ал. 1 след думите „нейните структури” се поставя запетая и се добавя „държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”.

§ 20. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 12 думата „скитащите” се заменя с „безпризорните”.
2. Създават се ал. 5-11:
„(5) Лицата по ал. 2 при изпълнение на служебните си задължения се легитимират със служебна карта, издадена от съответната регионална дирекция по горите, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
(6) Ловните сдружения по чл. 30, които имат договори за стопанисване и ползване на дивеча, сключват договори с най-малко двама ловни надзиратели.
(7) Ловните сдружения по чл. 30 представят копия от договорите с лицата по ал. 6 в съответното държавно горско стопанство или в държавно ловно стопанство, придружени със заверени копия на дипломите им.
(8) Ловните надзиратели по ал. 6 са лица с лесовъдско образование, които се назначават при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона.
(9) За изпълнение на функциите по опазване и охрана на дивеча ловните сдружения по чл. 30 могат да сключват договори и с търговци, притежаващи лиценз по Закона за частната охранителна дейност.
(10) Търговците по ал. 9 трябва да имат сключени трудови договори с лица с лесовъдско образование, като минималният им брой е в съответствие с ал. 6. За сключените договори се уведомява писмено съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и се представят копия от договора по ал. 9 и от договорите с ловните надзиратели, придружени със заверени копия на дипломите им.
(11) За сключения договор по ал. 9 се уведомява и съответната регионална дирекция по горите.”
§ 21. В чл. 68, ал. 1, изречение първо цифрата „4” и запетаята пред нея се заличават.
§ 22. В чл. 76, ал. 2 след думата „продукти” се поставя запетая и се добавя „както и за обслужващите го дейности”.
§ 23. В чл. 83г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На ловно сдружение, което не изпълни задължението си по
чл. 30, ал. 7 или по чл. 67, ал. 6 или 9, се спира ловуването със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на оправомощено от него длъжностно лице. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.”
2. Създава се ал. 4:
„(4) На търговец, притежаващ лиценз по Закона за частната охранителна дейност, който сключи договор за опазване на дивеча, без да е изпълнил разпоредбите на чл. 67, ал. 10, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”
§ 24. В чл. 91а думите „овчарски и” се заличават.
§ 25. Създават се чл. 95б и 95в:
“Чл. 95б. (1) Физическо лице, което наруши забраната по чл. 56,
ал. 9, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от
1000 до 3000 лв.
Чл. 95в. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
§ 26. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 20 след думата „висше“ се добавя „лесовъдско“, а думите
„в Лесотехнически университет” се заличават.
2. Създават се т. 34-38:
„34. „Пастирски кучета” са кучета, които придружават стадата от домашни животни или единични домашни животни извън населените места.
35. „Безпризорни кучета и котки” са кучета и котки, за които няма видими белези и знаци да са избягали или да са изгубени домашни любимци, като нашийник, видима маркировка и елементи на социализация в поведението.
36. „Научноизследователска дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана със създаване на нови научни знания и научни продукти в областта на ловното стопанство.
37. „Учебна дейност в областта на ловното стопанство” е дейност, свързана с обучение на студенти и специалисти в областта на ловното стопанство.
38. „Лък” е всеки лък със сила на опън над 60 либри (27,22 кг) и скорост на изстрел над 190 fps ( 57,92 м/с ) по данни на производителя.”
§ 27. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2.1:

2.1. Групов лов на сърна - от 1 октомври до
31 октомври

2. Точка 3.2 се изменя така:

3.2. Групов лов на дива свиня - от 1 октомври до
31 декември

3. Tочка 3.3 се отменя.
4. В т. 22, в колона три думите „втората неделя на февруари” се заменят с „последния ден на февруари”.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. (1) Дивечовъдните участъци „Студен кладенец” и „Еледжик” се предоставят от съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на Национално сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват за срок 15 години.
(3) Ползването на дивеча в участъците по ал. 1 се извършва по линия на организиран ловен туризъм и за разселване на дивеч.
§ 29. (1) Стопанство „Кричим” се обособява като дивечовъден участък по реда на чл. 10 и без да са налице условията на чл. 7, ал. 4 и 6 .
(2) Стопанисването и ползването на дивеча в участъка по ал. 1 се предоставя на Националната служба за охрана срещу заплащане на вноска по чл. 53.
§ 30. Сключените договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ловностопанските райони се изменят едностранно от директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство в случаите на промяна на границите на ловностопанските райони по чл. 7, ал. 7.
§ 31. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.), в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „без мечка” се заличават.
2. Точка 2 се отменя.
§ 32. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от
2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) Лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл. 80, могат да предоставят огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели на физически лица, ловуващи по линия на организирания ловен туризъм, след представяне на валидни ловен билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория огнестрелно оръжие, издадени по националното законодателство на съответната държава.
(2) Предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси за временно ползване се осъществява след сключване на договор, в който задължително се посочват идентификационните данни на огнестрелното оръжие, срокът на ползване, проведеният инструктаж за мерките за безопасност и ловностопанският район, в който ще се ползва.

(3) Служител на лицата, стопанисващи дивеча, пренася огнестрелното оръжие и боеприпаси от обекта за съхранение до ловностопанския район по реда на чл. 96, ал. 4 и постоянно съпровожда ловуващото лице.
(4) При предоставянето и връщането на огнестрелното оръжие и боеприпасите се подписва приемо-предавателен протокол.”
2. В чл. 81:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителна агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в националните паркове, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча могат да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси по постоянен адрес.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси служителите по ал. 4 подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:
1. копие на разрешението за носене и употреба, получено по реда на ал. 2;
2. декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
3. съгласие на работодателя;
4. документ за платена държавна такса.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 33. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.), в чл. 32 се създава нова ал. 6:

„(6) Министърът на земеделието и храните със заповедта по ал. 1 определя частите от водните обекти, попадащи в границите на държавните ловни стопанства, и сроковете, в които се забранява любителският риболов.”

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………………...… 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с: подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и на ловностопанските райони на оградени площи; уеднаквяването на правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов; намаляването на сроковете за групов лов; въвеждането на възможност за групов лов на сърна, и не на последно място -въвеждането на задължение за ловните сдружения да осигурят охрана и по-добър контрол в районите, които стопанисват.
Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча към настоящия момент границите на ловностопанските райони се определят със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. С цел засилване на стабилността и гарантиране в най-висока степен на интересите на ловците, при промяна на границите на ловностопанските райони, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите документи при промяна на границите на районите. Предвижда се съветите по лова да определят кои граници да бъдат променяни по предложение на управителните съвети на ловните сдружения. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и на държавните ловни стопанства при промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини.
От друга страна, с цел да се създаде необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на границите на държавните ловни стопанства, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е предвидена възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите.
С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи, в чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите. Предвидени са и изискуемите документи.

В законопректа за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е въведено изискването ловните сдружения да сключват договори с ловни надзиратели. По този начин ще бъде завишен контролът върху дейността на ловните дружини и ще се осъществява по-ефективна охрана на дивеча в ловностопанските райони, предоставени за стопанисване и ползване на дивеча на ловните сдружения.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня извън оградените площи. По този начин ще се намали значително създаденото през последните години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните.
С цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка), и във връзка с вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидена пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие законопроектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от Закона за лова и опазване на дивеча и да бъде вменено като задължение на министъра на околната среда и водите.
Друга промяна в законопроекта е свързана с разрешените средства за ловуване. Дава се право ловуването да се извършва, освен с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие, и с пневматично оръжие и лъкове.
Създава се възможност лицата, стопанисващи дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча, които имат издадено разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси, да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм, след представяне на валиден билет и разрешение за носене и употреба на съответната категория ловно, огнестрелно оръжие. Облекчава се режимът за съхранение на служебното огнестрелно оръжие от служителите с контролни функции, които ще могат да го съхраняват по постоянен адрес.
Проектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда регламентирането на груповия лов на сърна, поради увеличения запас от този вид през последните години. При провеждането на този вид лов се предвижда забрана за използването на кучета.

Предвидено е и уеднаквяване на срока за групово ловуване на дива свиня както в заградените площи, така и на свобода, и въвеждане на забрана за групово ловуване на дивата свиня след 31 декември, което изискване е съобразено с биологията на вида.
Направените изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружини, както и опазването на кафявата мечка и привеждането на този закон в съответствие с европейското законодателство.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Бойко Борисов)

Пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча можете да изтеглите и прочетете тук: Прикачен файл  ZID na ZLOD-NS_07.01.2016.pdf (346,13K)
Брой сваляния: 305
0

#2
Потребителя е офлайн   zaharievkz2 

 • Христо Захариев
 • PipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 1434
 • Регистр: 26.11.13
А честито! Е ,колеги ,това беше!
0

#3
Потребителя е офлайн   Ого 

 • Сребърен Потребител
 • PipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 719
 • Регистр: 02.12.12
И сега като се започне лъково и въздухарско превъоръжаване........... Жална им майка на свиньете. :lol:
0

#4
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08
Докато умните се наловуват

http://www.bglov.com...showtopic=56178

герберите пак ни врътнаха на въртележката, ха да ни е честито !!!!

http://parliament.bg...43/602-01-1.pdf


П.П. Ще проследя един скрит замисъл, очаквах във връзка с готвените промени да се вдигнат такса стопанисване и такса ползване. След като от ИАГ ги оставиха същите, помислих че няма да пипат закона, защото предполагах, че ще ги вдигнат за да може да се издържат ловните надзиратели, които промените налагат задължително. Но сега какво се получава, за да се издържат тези надзиратели сдруженията трябва да вдигнат членския внос, т.е. доцента хем иска да се прави на добър като не вдига таксите, хем умишлено индиректно чрез промените принуждава сдруженията да вдигат чл. внос, за да е той "добрия" , а сдруженията ще са лошите, да ама не, номера му е прекалено прозрачен.
0

#5
Потребителя е офлайн   Георги Петров 

 • Трънски губернатор
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 10602
 • Регистр: 26.01.09

Виж мнениетоpicea написа на 08.01.2016 - 19:56 :

Докато умните се наловуват

http://www.bglov.com...showtopic=56178

герберите пак ни врътнаха на въртележката, ха да ни е честито !!!!

http://parliament.bg...43/602-01-1.pdf


П.П. Ще проследя един скрит замисъл, очаквах във връзка с готвените промени да се вдигнат такса стопанисване и такса ползване. След като от ИАГ ги оставиха същите, помислих че няма да пипат закона, защото предполагах, че ще ги вдигнат за да може да се издържат ловните надзиратели, които промените налагат задължително. Но сега какво се получава, за да се издържат тези надзиратели сдруженията трябва да вдигнат членския внос, т.е. доцента хем иска да се прави на добър като не вдига таксите, хем умишлено индиректно чрез промените принуждава сдруженията да вдигат чл. внос, за да е той "добрия" , а сдруженията ще са лошите, да ама не, номера му е прекалено прозрачен.

Докато умните се наловуват и тайничко си похортуват ... лекичко ни го завряха , че дори ни се присмяха B)
Ах, как загрижени били , за светлите си бъднини ... за редовият ни ловец подготвили надгробния венец .....
Нема друга държава с толкова големи и лакоми пустиняци ....
Честито !
Вълкът козината си мени , но нрав - не !
0

#6
Потребителя е офлайн   Иво Михайлов 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: Banned
 • Мнения: 4013
 • Регистр: 29.01.11

Виж мнениетоГеорги Петров написа на 08.01.2016 - 20:42 :

Виж мнениетоpicea написа на 08.01.2016 - 19:56 :

Докато умните се наловуват

http://www.bglov.com...showtopic=56178

герберите пак ни врътнаха на въртележката, ха да ни е честито !!!!

http://parliament.bg...43/602-01-1.pdf


П.П. Ще проследя един скрит замисъл, очаквах във връзка с готвените промени да се вдигнат такса стопанисване и такса ползване. След като от ИАГ ги оставиха същите, помислих че няма да пипат закона, защото предполагах, че ще ги вдигнат за да може да се издържат ловните надзиратели, които промените налагат задължително. Но сега какво се получава, за да се издържат тези надзиратели сдруженията трябва да вдигнат членския внос, т.е. доцента хем иска да се прави на добър като не вдига таксите, хем умишлено индиректно чрез промените принуждава сдруженията да вдигат чл. внос, за да е той "добрия" , а сдруженията ще са лошите, да ама не, номера му е прекалено прозрачен.

Докато умните се наловуват и тайничко си похортуват ... лекичко ни го завряха , че дори ни се присмяха B)/>/>
Ах, как загрижени били , за светлите си бъднини ... за редовият ни ловец подготвили надгробния венец .....
Нема друга държава с толкова големи и лакоми пустиняци ....
Честито !Ми.....като "пищяхме" неколко човека , вие си траехте , а един ни обяви за "разколници".
И вместо да стачкуваме за каквото требеше , стачкувАХТЕ за кво ви казаха.
Та.... с пет думи : Кво си дробихте , това ще си сърбате.
Ае са довиждане ..... , благодаря..... , и квото се сетите.
0

#7
Потребителя е офлайн   anelin 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Лов ГРИЗЛИ
 • Мнения: 3022
 • Регистр: 12.12.08
Толкова изменения, толкова приказки, толкова глупости в последните 20 години...не помня да съм си променял ловните навици, нито имам намерение...
Всяка сутрин в Африка, една антилопа се пробужда. Тя знае, че трябва да бяга по-бързо от най-бързият лъв или ще умре.
Всяка сутрин един лъв се пробужда. Той знае, че трябва да надбяга най-бавната антилопа или ще умре от глад.
Няма значение дали си антилопа или лъв, когато слънцето се покаже... по-добре започни да бягаш.

Африканска поговорка
0

#8
Потребителя е офлайн   колега 

 • Бронзов Потребител
 • PipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 234
 • Регистр: 16.01.10
НАСЛУКА КОЛЕГИ


Коментари по ЗИД на ЗЛОД:
1. За хубаво или за лошо, блокира се всяка промяна на граници на ловностопански райони на ловните дружини.
2. Добре е лицата, който не са издържали изпита за ловец да имат право да се явят на поправка.
3. За ловуване с лък - не всеки ще може да го практикува. Ловуването с лък ще е разрешено само при организиран ловен туризъм с придружител.
4. Най после законно искат да ни лишават от ловуване по време на избори. Досега това беше незаконно.
5. Намалят броя от 10 на 6 ловни кучета при групов лов. Абсолютни глупости, няма кой и как да го контролира това нещо.
6. Групово ловуване на сърна - не съм съгласен. Октомври когато е и груповия лов на дива свиня. До обяд на дива свиня а след обяд на сърна така ще е.
7. Групово ловуване на сърна без ловни кучета но с други кучета може. Групов лов на сърна - до 31 октомври, а подборно до 30 октомври, къде е логиката.
8. При улов на дива свиня се забранява използването на касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи. Защо просто не запишат, че се забранява улова на дива свиня с капани във всички ловностопански райони. Върви доказвай в съда какъв е бил капана. Пък и на кой ще пишеш акт. Как ще го хванеш.
9. Ловни надзиратели в сдруженията минимум 2броя. Махнали са задължителните 8 часа, може и на 2 часа. Така ще се справят финансово сдруженията. Друг е въпроса какъв ефект ще има от ловните надзиратели.
10. Мечките в МОСВ. Да си ги вземат. Грешен е мотива, че абсолютно се забранява отстрела на мечки. Все пак има изключения описани в ЗБР.
11. Кучетата, скитащи или безпризорни, какво значение има. Тука са се чесали еколозите.
12. Групов лов на дива свиня до 31 декември, съгласен съм. Мотивите съм ги написал в друга тема.
13. Няма да се ловува групово на дива свиня в огради до края на февруари а до 31 декември, това е добре.
14. Воден-Ири хисар, Еледжик, Студен кладенец, Кричим трябва да ги има. Не виждам Искъра, защо ли.
15. Много добре е замислена поправката за служебните оръжия в Закона за оръжията и тяхното законно преотстъпване на ловците гости. Сега идва един китаец в ловно стопанство, издава му се билет за лов и разрешително за лов, отстрелва дивеча, отстрела се записва в разрешителното, плаща и си заминава. Никой не пита с какво оръжие го е отстрелял, пък кой ли го интересува. Да не си мислите че китаеца разнася по цял свят пушката си.
16. Със Закона за рибарството вече ще отдадат и рибата на ловните концесионер, честито колеги рибари.

17. Колеги обръщам Ви внимание и на един нов член „Чл. 95в. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
Обърнете му особенно внимание и се замислете. Повечето неща в лова се уреждат и се указват как стават с Правилника за прилагане на Закона за лова. Досега ако нарушиш правилника нямаше санкции но това вече няма да е така.


УСПЕХ КОЛЕГИ

0

#9
Потребителя е офлайн   Гъди 

 • Сребърен Потребител
 • PipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 901
 • Регистр: 11.05.09
Както разбирам, пастирските кучета не е нужно да имат спъвалки...
---------------------------------------------------------------------------------
мото клуб Хищници
0

#10
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08

Виж мнениетоГъди написа на 10.01.2016 - 19:27 :

Както разбирам, пастирските кучета не е нужно да имат спъвалки...


Грешно си разбрал.
0

#11
Потребителя е офлайн   buran 

 • Сребърен Потребител
 • PipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 741
 • Регистр: 25.06.09
С членската карта и билетчето ще може ли да се ходи за риба ?
0

#12
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08

Виж мнениетоколега написа на 10.01.2016 - 18:34 :

НАСЛУКА КОЛЕГИ


Коментари по ЗИД на ЗЛОД:
1. За хубаво или за лошо, блокира се всяка промяна на граници на ловностопански райони на ловните дружини.
2. Добре е лицата, който не са издържали изпита за ловец да имат право да се явят на поправка.
3. За ловуване с лък - не всеки ще може да го практикува. Ловуването с лък ще е разрешено само при организиран ловен туризъм с придружител.
4. Най после законно искат да ни лишават от ловуване по време на избори. Досега това беше незаконно.
5. Намалят броя от 10 на 6 ловни кучета при групов лов. Абсолютни глупости, няма кой и как да го контролира това нещо.
6. Групово ловуване на сърна - не съм съгласен. Октомври когато е и груповия лов на дива свиня. До обяд на дива свиня а след обяд на сърна така ще е.
7. Групово ловуване на сърна без ловни кучета но с други кучета може. Групов лов на сърна - до 31 октомври, а подборно до 30 октомври, къде е логиката.
8. При улов на дива свиня се забранява използването на касетъчни и стационарни капани, които не са в оградени площи. Защо просто не запишат, че се забранява улова на дива свиня с капани във всички ловностопански райони. Върви доказвай в съда какъв е бил капана. Пък и на кой ще пишеш акт. Как ще го хванеш.
9. Ловни надзиратели в сдруженията минимум 2броя. Махнали са задължителните 8 часа, може и на 2 часа. Така ще се справят финансово сдруженията. Друг е въпроса какъв ефект ще има от ловните надзиратели.
10. Мечките в МОСВ. Да си ги вземат. Грешен е мотива, че абсолютно се забранява отстрела на мечки. Все пак има изключения описани в ЗБР.
11. Кучетата, скитащи или безпризорни, какво значение има. Тука са се чесали еколозите.
12. Групов лов на дива свиня до 31 декември, съгласен съм. Мотивите съм ги написал в друга тема.
13. Няма да се ловува групово на дива свиня в огради до края на февруари а до 31 декември, това е добре.
14. Воден-Ири хисар, Еледжик, Студен кладенец, Кричим трябва да ги има. Не виждам Искъра, защо ли.
15. Много добре е замислена поправката за служебните оръжия в Закона за оръжията и тяхното законно преотстъпване на ловците гости. Сега идва един китаец в ловно стопанство, издава му се билет за лов и разрешително за лов, отстрелва дивеча, отстрела се записва в разрешителното, плаща и си заминава. Никой не пита с какво оръжие го е отстрелял, пък кой ли го интересува. Да не си мислите че китаеца разнася по цял свят пушката си.
16. Със Закона за рибарството вече ще отдадат и рибата на ловните концесионер, честито колеги рибари.

17. Колеги обръщам Ви внимание и на един нов член „Чл. 95в. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
Обърнете му особенно внимание и се замислете. Повечето неща в лова се уреждат и се указват как стават с Правилника за прилагане на Закона за лова. Досега ако нарушиш правилника нямаше санкции но това вече няма да е така.


УСПЕХ КОЛЕГИПо:
1. Нищо не се блокира, само се усложнява и оскъпява. Ще трябва да се плащат нотариални такси и на лице което да изготвя описанието на границите.
3. Пропускаш разрешаването на ловуване с пневматично оръжие !!! Та както са я подкарали да вземат да разрешат и заглушителите.
4. Освен по избори ни лишават и по празници от групов лов, няма да може да се ловува повече от 2 последователни дни в една седмица.
7. Другите кучета са безпризорни, обърни внимание кои са те. не търси логика в датите, това не са го догледали.
8. Оставят си вратичка.
9. Не бързай с изводите, виж това: "които се назначават при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона." не се знае какво ще "натворят" в правилника
14. Тук си в заблуда, то си ги има тия стопанства, но някои си преразпределят баницата, коментирал съм го !!!!
16. Дали ще ги отдаде, не съм сигурен, но със заповед ще може да се извършва риболов и по време на забраната, а това че рибата се размножава, кой го е грижа, лев да пада.
17. Има подобен член в ЗДвП

Цитат

Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

Но тук в ЗЛОД са се оляли, ставаме по зле и от шофьорите, дори и за неволна грешка акт, и то до 500 лв. тия що не слезнат на земята, в ред ли са, та приемат ли го ще могат да се заяждат за какво ли не, пък ти ходи после доказвай че си невинен. Целта с този член е и психически тормоз от страна на държавните структури върху редовия ловец.
Ще дам един пример, сега закона регламентира че заверката става до 28.02. но ако пропуснеш този срок, няма санкция, а сега приемат ли го, честито на печелившите, тая администрация е решила да се издържа явно от глоби.
0

#13
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08

Виж мнениетоburan написа на 10.01.2016 - 20:46 :

С членската карта и билетчето ще може ли да се ходи за риба ?


Не !
0

#14
Потребителя е офлайн   buran 

 • Сребърен Потребител
 • PipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 741
 • Регистр: 25.06.09
Пак се обърках ! В лов ното са ми казвали че срока за заверка на членството е до 31.01 и че след тази дата требвало няква молба за заверка , ако не подаде такава молба свършваш с правото на лов губиш го ! Къде е истината ..... ?? Билета не го ли завериш 3 поредни години не си ловец ..... какво казва новата дириктивъ
0

#15
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08

Виж мнениетоburan написа на 10.01.2016 - 21:42 :

Пак се обърках ! В лов ното са ми казвали че срока за заверка на членството е до 31.01 и че след тази дата требвало няква молба за заверка , ако не подаде такава молба свършваш с правото на лов губиш го ! Къде е истината ..... ?? Билета не го ли завериш 3 поредни години не си ловец ..... какво казва новата дириктивъ

За заверката на Членската карта трябва да направиш справка с устава ви. Аз говоря за следното:
Задължени сме да я платим, но и да пропуснем срока санкция няма

Цитат

Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Ежегодно до 28 февруари лицата по чл. 23 от Закона за лова и опазване на дивеча заплащат в ловното сдружение, където членуват, годишната вноска за стопанисване на дивеча по чл. 37а, ал. 2 от закона.

/това са 50 те лв - 30% отиват в ИАГ/
Много често горските го обвързват с

Цитат

(4) Презаверката на ловните билети се извършва в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, след представяне на заверена членска карта от ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за съответната година и документ за платена годишна вноска за стопанисване по чл. 37а от Закона за лова и опазване на дивеча.


ето ти едно нарушение и спокойно гориш още мин. 50 лв по новото предложение.

П.П. Правото на лов не го губиш дори и да не завериш в срок, нито по новото, нито по старото. Не завериш ли, единствено не можеш да го упражняваш.
0

#16
Потребителя е офлайн   Гъди 

 • Сребърен Потребител
 • PipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 901
 • Регистр: 11.05.09

Виж мнениетоpicea написа на 10.01.2016 - 20:06 :

Виж мнениетоГъди написа на 10.01.2016 - 19:27 :

Както разбирам, пастирските кучета не е нужно да имат спъвалки...


Грешно си разбрал.


Какво значи това?
2. Създават се т. 34-38:
„34. „Пастирски кучета” са кучета, които придружават стадата от домашни животни или единични домашни животни извън населените места.

Това за мене е изключение от частта за спъвалките и щом има специална точка за тях в която не е упоменато изрично как да ги придружават означава че всеки един адвокат може да извърти работите че щом не пише за спъвалки значи няма.
---------------------------------------------------------------------------------
мото клуб Хищници
0

#17
Потребителя е офлайн   picea 

 • Платинен Потребител
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 2299
 • Регистр: 25.06.08

Виж мнениетоГъди написа на 10.01.2016 - 21:58 :

Виж мнениетоpicea написа на 10.01.2016 - 20:06 :

Виж мнениетоГъди написа на 10.01.2016 - 19:27 :

Както разбирам, пастирските кучета не е нужно да имат спъвалки...


Грешно си разбрал.


Какво значи това?
2. Създават се т. 34-38:
„34. „Пастирски кучета” са кучета, които придружават стадата от домашни животни или единични домашни животни извън населените места.

Това за мене е изключение от частта за спъвалките и щом има специална точка за тях в която не е упоменато изрично как да ги придружават означава че всеки един адвокат може да извърти работите че щом не пише за спъвалки значи няма.


Виж тук:

Цитат

Чл. 91а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Собствениците на овчарски и пастирски кучета без спъвачки извън населени места се наказват с глоба от 50 до 100 лв.


промените премахват само думата овчарски, усетили са се че овчар и пастир е едно и също :D
0

#18
Потребителя е офлайн   snuri 

 • Бронзов Потребител
 • PipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 279
 • Регистр: 02.01.14
Нищо не предлагат за патиците...уж щяха да предлагат до края на февруари...
0

#19
Потребителя е офлайн   Георги Петров 

 • Трънски губернатор
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 10602
 • Регистр: 26.01.09

Виж мнениетоpicea написа на 10.01.2016 - 21:26 :


По:
1. Нищо не се блокира, само се усложнява и оскъпява. Ще трябва да се плащат нотариални такси и на лице което да изготвя описанието на границите.
3. Пропускаш разрешаването на ловуване с пневматично оръжие !!! Та както са я подкарали да вземат да разрешат и заглушителите.
4. Освен по избори ни лишават и по празници от групов лов, няма да може да се ловува повече от 2 последователни дни в една седмица.
7. Другите кучета са безпризорни, обърни внимание кои са те. не търси логика в датите, това не са го догледали.
8. Оставят си вратичка.
9. Не бързай с изводите, виж това: "които се назначават при условия и по ред, определени с Правилника за прилагането на закона." не се знае какво ще "натворят" в правилника
14. Тук си в заблуда, то си ги има тия стопанства, но някои си преразпределят баницата, коментирал съм го !!!!
16. Дали ще ги отдаде, не съм сигурен, но със заповед ще може да се извършва риболов и по време на забраната, а това че рибата се размножава, кой го е грижа, лев да пада.
17. Има подобен член в ЗДвП

Цитат

Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

Но тук в ЗЛОД са се оляли, ставаме по зле и от шофьорите, дори и за неволна грешка акт, и то до 500 лв. тия що не слезнат на земята, в ред ли са, та приемат ли го ще могат да се заяждат за какво ли не, пък ти ходи после доказвай че си невинен. Целта с този член е и психически тормоз от страна на държавните структури върху редовия ловец.
Ще дам един пример, сега закона регламентира че заверката става до 28.02. но ако пропуснеш този срок, няма санкция, а сега приемат ли го, честито на печелившите, тая администрация е решила да се издържа явно от глоби.

Тази ненаяла се администрация, яво вече обезумя от глад , щом като на клошарите ровещите в кофите определи тарарифа 1000 лв. .... рекетираха най бедните и безработни да си заплатят здравните за 3 ако ли не за 5 год. и за капак им скриха над 1000 лекарства , в лова всяка волна или неволна грешка 500 лева , но защо никъде не прочетох , какви ще са наказанията за престъпно безхаберие , за корупция , за публикуване на неверни данни и т н т
А това от Колегата , колега ;)
9. Ловни надзиратели в сдруженията минимум 2броя. Махнали са задължителните 8 часа, може и на 2 часа. Така ще се справят финансово сдруженията. Друг е въпроса какъв ефект ще има от ловните надзиратели. :D
Така и така ловните са офис секретарки и 2 часа връткане около началника са им пре достатъчни ... стига началника да не е групар .
Брутният вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.... е баси т`шака на фона на бърдака в който живеем ................
Вълкът козината си мени , но нрав - не !
0

#20
Потребителя е офлайн   Георги Петров 

 • Трънски губернатор
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Група: БГ Ловци
 • Мнения: 10602
 • Регистр: 26.01.09

Виж мнениетоИво Михайлов написа на 09.01.2016 - 16:54 :Ми.....като "пищяхме" неколко човека , вие си траехте , а един ни обяви за "разколници".
И вместо да стачкуваме за каквото требеше , стачкувАХТЕ за кво ви казаха.
Та.... с пет думи : Кво си дробихте , това ще си сърбате.
Ае са довиждане ..... , благодаря..... , и квото се сетите.

Ми ... ми , Мими нещо си я объркал , както и вие , ние , те ! B)
Вълкът козината си мени , но нрав - не !
0

Сподели темата:


 • (26 Страници) +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последна »
 • Не можете да публикувате нова тема
 • Не можете да пишете в тази тема

1 Потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 1 гости, 0 анонимни