БГ Лов Форум: Регистрация - БГ Лов Форум

Към съдържанието

Условия за регистрация

За да продължите, трябва да се съгласите със следното:


Условия за регистрация

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.bglov.com (включително и форума към сайта) и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.


Регистрацията във форума е възможна само от лаптоп или компютър!

Във връзка с предоставяните Услуги BGLOV.COM обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук . Политиката е неразделна част от тези Условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1.Регистрация

1.1. БГ ЛОВ ЕООД („BGLOV.COM“/„Ние“/„Нас“) с адрес на управление: гр. София, 1618, ул. Ангелов връх 25, ЕИК: 201013796, предоставя чрез сайта www.bglov.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически лица – крайни потребители („Кандидати“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за четене и публикуване на информация, вкл. публикуване на съобщения (и обяви), търсене в съдържанието на Сайта, размяна на файлове и др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. BGLOV.COM не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите BGLOV.COM в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация”, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към BGLOV.COM и електронните изявления от BGLOV.COM към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и BGLOV.COM посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от BGLOV.COM и рекламодатели в BGLOV.COM в електронна форма.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Сайтът дава възможност за публикуване на разнородна информация, вкл. изразяване на собствено мнение, обяви за стоки или услуги, съобщения, както и прикачването на различни материали и файлове (вкл. снимки). Съдържанието на публикуваното е изцяло отговорност на лицето, направило съответната публикация. При публикуване Вашата информация автоматично става достъпна на Сайта съобразно направените от Вас настройки за публичност и комуникационен канал (тема / публикация с общ достъп, тема / публикация с достъп само за регистрирани потребители или съобщение между конкретни регистрирани потребители). При посочване на външен линк, BGLOV.COM не носи отговорност относно приложимите политики на сайта, към който води външния линк. Вие сами решавате дали, как и каква информация ще публикувате.

3.2. BGLOV.COM не е посредник и не участва по никакъв начин в размяна на информация между потребители и посетители на Сайта. Решенията за това каква информация да публикувате, в какви отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. BGLOV.COM не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че потребител не спазва условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на BGLOV.COM и/или на съответните трети лица.

3.4. Публикуваната информация от трети лица може да бъде използвана единствено по предназначението, указано от лицето, публикувало тази информация, като Вие се задължавате да не използвате тази информация по никакъв друг повод.

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на BGLOV.COM или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Създаване и съхраняване на файлове и др. информация

4.1. Сайтът Ви дава възможност да създадете и/или съхраните файлове и др. информация, която можете да публикувате по Ваша преценка.

4.2. Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в акаунта си или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или BGLOV.COM.

4.4. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:
(а) рекламно съдържание;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

5. Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта (вкл. условия на форума) или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на BGLOV.COM, с предварително предизвестие.

5.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

5.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:
- С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване.
- В случай, че изпращането на информация представлява изпращане на електронно изявление, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

5.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

5.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, BGLOV.COM не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

6. Промени

6.1. BGLOV.COM си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия могат да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

7. Други

7.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, BGLOV.COM не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

7.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.