Гласът на ловеца

Как ловна дружинка реши проблема с бракониерските набези

Искам да изкажа публично възхищението си и да разкажа пред вас Уважаеми Колеги как една дружинка накара Бракониерите да спрат, или по скоро да ограничат набезите си в района. На по малко от двайсетина километра от град Хисаря сгушено в подножието на Средна гора се кипри с. КРЪСТЕВИЧ. Почти ежедневно бракониерски машини огласяха вековните гори и поваляха вековни дървета, ако само можеха да...

още

ПРАВО НА ЛОВ

admin Публикувана от admin | 27.02.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Кандидатите за придобиване право на лов се включват в курс за обучение и подготовка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Курсът за обучение и подготовка включва теоретична подготовка по теми съгласно приложение № 4 и практическа подготовка по теми съгласно приложение № 5.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Курсовете по ал. 1 се организират и провеждат от:

1. ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча;

2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

3. държавните дивечовъдни станции;

4. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2004 г.) други юридически лица;

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по ал. 3 трябва да имат сключен договор със специалист по оръжезнание и боравене с ловно оръжие, договор с инструктор по ловна стрелба, както и сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:

1. научен работник в областта на ловното стопанство;

2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;

3. лице с висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Наетите лица по ал. 4 водят курсовете за подготвяне на кандидат-ловците.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по ал. 3, т. 1 прилагат към протокола за завършен курс:

1. копие от договорите по ал. 4;

2. копие от дипломата за завършено висше образование и документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността на лицата по ал. 4, т. 3.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Министърът на земеделието и горите издава заповед за определяне максималния брой на ловците на територията на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции.

(2) Началникът на НУГ до 31 декември обявява със заповед държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции, в района на дейност на които могат да се провеждат курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов през следващата година.

(3) Курсовете за подготовка на кандидатите за придобиване право на лов се провеждат от 1 февруари до 10 май.

Чл. 13. (1) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 1 регистрират организираните от тях курсове в съответното държавно лесничейство и държавна дивечовъдна станция не по-късно от 3 дни преди започването им, като представят заявление по образец, утвърден от началника на НУГ, към което се прилагат:

1. списък на обучаваните лица;

2. учебен план за провеждане на курса;

3. копие от договорите по чл. 12, ал. 4;

4. копие от документите, удостоверяващи изискванията към лицата по чл. 12, ал. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) При липса на някои от документите по ал. 2, както и когато подадената документация не удостоверява изискванията за организиране и провеждане на курса, директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция, отказва да регистрира курса. Отказът се извършва с мотивирана писмена заповед и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, води регистър на курсовете за подготовка на кандидати за придобиване право на лов. В регистъра се вписват наименованието на сдружението по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, което организира курса, и броят на кандидатите за придобиване право на лов.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) С учебния план се определят темите за теоретична подготовка по дати, броят на часовете за лекции, датите на практическата подготовка, лекторите и инструкторите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по чл. 12, ал. 3 изготвят протокол и издават удостоверения за завършен курс на обучение и подготовка.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 20 май на текущата година лицата, завършили курса на обучение и подготовка, подават лично или чрез лицата по чл. 12, ал. 3 заявления за явяване на изпит в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, където е извършена регистрацията по чл. 13, ал. 3. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и подготовка и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на лов.

(2) Въз основа на заявлението по ал. 1 директорът на държавното лесничейство, съответно директорът на държавната дивечовъдна станция или упълномощено от него лице, изготвя списък на лицата, допуснати до изпит.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна дата се допускат до 25 лица.

(5) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) До 31 май началникът на регионалното управление на горите предлага на началника на НУГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитите за придобиване право на лов се провеждат в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция на една изпитна сесия от 1 юни до 15 юли по график, утвърден от началника на НУГ.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен изпит и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното.

(2) Теоретичният изпит се провежда в един календарен ден.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, групирани по раздели на модулен принцип:

1. дивечознание - 47 въпроса;

2. ловно законодателство - 7 въпроса;

3. дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча - 11 въпроса;

4. начини, методи и средства за ловуване - 12 въпроса;

5. оръжезнание и ловна стрелба - 5 въпроса;

6. ловна кинология - 9 въпроса;

7. болести по дивеча - 9 въпроса;

8. оказване на първа медицинска помощ - 4 въпроса.

(2) Кандидатът маркира върху отделен изпитен лист отговора, който според него съответства на зададения въпрос.

(3) Комплектовката на изпитния тест се извършва в началото на изпитния ден в присъствието и с участието на кандидатите чрез случаен подбор на отделни изпитни модули при спазване на структурата по ал. 1.

(4) Времето за полагане на теста е 90 минути.

(5) Проверката на изпитните листа се извършва от комисията след приключването на изпита чрез налагане на шаблон.

(6) Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест.

(7) За резултатите от проведения писмен изпитен тест се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Изпитните билети за писмения изпит се подготвят предварително и включват въпроси от различни раздели на преподадения материал. Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива въпросите от изпитен билет, съдържащ два въпроса по темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, изтеглен лично от него, върху листове, подпечатани с печата на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е 90 минути от момента на изтегляне на билета.

(3) Проверката на писмените работи се извършва от изпитната комисия веднага след предаването на писмените работи. Оценката на писмените работи се извършва по шестобалната система, като всеки отделен въпрос се оценява с точност до 50 стотни от единицата. Общата оценка на писмената работа е средноаритметична на сбора от оценките на двата изпитни въпроса.

(4) Кандидатите, получили оценка добър 4 или по-висока за писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се допускат до по-нататъшно участие в изпита.

(5) За резултатите от проведения писмен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси.

(2) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(3) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили теоретичния изпит и се допускат до явяване на практически изпит.

(4) За резултатите от проведения устен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Изпитната комисия изготвя обобщен протокол за резултатите от изпитния ден веднага след приключването му. В протокола се отразяват крайните резултати от проведения теоретичен изпит.

(2) Документацията на изпитната комисия от проведения теоретичен изпит включва:

1. листовете от писмения изпитен тест на кандидатите;

2. писмените работи на кандидатите;

3. междинните протоколи от отделните изпитни нива;

4. обобщения протокол от теоретичния изпит.

(3) Екземпляр от обобщения протокол от теоретичния изпит се предоставя на регионалното управление на горите и на НУГ.

(4) Резултатите от проведения теоретичен изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Чл. 17. (1) До практически изпит се допускат лицата, издържали теоретичния изпит.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Практическият изпит включва:

1. стрелба по силует на дивеч (заек) от 35 м - 10 изстрела; стрелбата се извършва с ловни патрони със съчми № 7 (2,5 мм); за успешно издържал се счита резултат от минимум 6 точни изстрела;

2. стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт) - единична стрелба от 7 позиции - с ловни патрони със съчми № 9 (2 мм), както следва:

а) първа позиция - стрелба по 5 панички - 3 от голяма кула и 2 от малка кула;

б) втора позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

в) трета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

г) четвърта позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

д) пета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

е) шеста позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

ж) седма позиция - стрелба по 6 панички - 3 от голяма кула и 3 от малка кула;

за успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) За резултатите от проведения практически изпит се изготвят индивидуални протоколи на участниците, в които се отразяват резултатите от проведената стрелба, както и обобщен протокол на изпитната комисия, който се подписва от кандидатите. Протоколите се съхраняват като документация на изпитната комисия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Екземпляр от обобщения протокол от практическия изпит се предоставя на регионалното управление на горите и на НУГ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от проведения практически изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 24 от Закона за лова и опазване на дивеча полагат само практически изпит по ал. 2.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Класирането на кандидатите за придобиване право на лов се извършва въз основа на резултатите от писмения изпит. При равни оценки от писмения изпит класирането се извършва въз основа на резултатите от теста. При равни резултати от писмения изпит и теста се взема предвид броят на точните попадения при практическия изпит.

(2) Лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита по чл. 16 и 17, имат право да се явят на изпит през следващата година.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите за придобиване право на подборно ловуване се допускат до изпит след завършен курс на обучение по програма съгласно приложение № 6.

(2) Курсовете по ал. 1 се организират от държавните дивечовъдни станции, от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и от Лесотехническия университет, които водят регистър за курсовете. Курсовете се провеждат по учебен план, включващ темите за подготовка по дати, брой учебни часове и лектори.

(3) Ловните сдружения по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:

1. научен работник в областта на ловното стопанство;

2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;

3. лице с висше лесовъдско образование с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.

(4) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по ал. 2 издават удостоверения за завършен курс на обучение по видове едър дивеч.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитите за придобиване право на подборно ловуване се провеждат в държавните дивечовъдни станции и в Лесотехническия университет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Изпитът за придобиване право на подборно ловуване включва писмен и устен изпит.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата, завършили курса на обучение, подават заявления за явяване на изпит в държавната дивечовъдна станция и в Лесотехническия университет, където е извършена регистрацията по чл. 17б, ал. 2. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на подборно ловуване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В двуседмичен срок след представяне на заявлението по ал. 5 началникът на регионалното управление на горите предлага на началника на НУГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни дивечовъдни станции и в Лесотехническия университет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна дата се допускат до изпит до 25 лица.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) При провеждане на писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване всеки кандидат развива въпроси по темите от учебния план по чл. 17б, ал. 2, съдържащи се в изтегления от него изпитен билет. Листовете, върху които работят кандидатите, са подпечатани с печата на държавната дивечовъдна станция или на Лесотехническия университет.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е до два астрономически часа.

(3) Проверката и оценката на писмените работи се извършват веднага след предаването им на комисията по чл. 19, ал. 3.

(4) Писмените работи се оценяват с "издържал" или "неиздържал" за всеки вид отделно, изхождайки от пълнотата и нивото на изложените знания.

(5) Резултатите от проведения писмен изпит се отразяват в изпитния протокол.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, издържали писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване, се допускат до устен изпит, на който отговарят на зададени от комисията въпроси от учебния план по чл. 17б, ал. 2.

(2) Времето за полагане на устния изпит не може да бъде повече от 30 минути.

(3) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(4) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили изпита за подборно ловуване.

(5) Резултатите от проведения изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(6) За резултатите от проведения изпит се изготвя обобщен протокол от изпитната комисия, който се съхранява като документация за проведения изпит.

(7) Екземпляр от обобщения протокол се представя в НУГ, въз основа на който в 10-дневен срок се издават удостоверения за подборно ловуване.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Курсовете за подготовка и изпитите за придобиване право на ловен водач се организират и провеждат от държавните дивечовъдни станции и от Лесотехническия университет по програма съгласно приложение № 7.

(2) За организираните курсове дивечовъдната станция или Лесотехническият университет водят регистър.

(3) Изпитът за придобиване право на ловен водач включва две нива - събеседване и практика.

(4) Комисията поставя на лицата оценка "издържал" или "неиздържал".

(5) За резултатите от изпита изпитната комисия изготвя протокол. Екземпляр от протокола се представя в НУГ, въз основа на който на успешно положилите изпита се издават удостоверения за придобиване право на ловен водач.

Чл. 19. (1) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисии за провеждане на изпити за придобиване право на лов от български граждани и от чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, както и за подборен отстрел и ловни водачи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на лов се включват представители на НУГ или на регионалното управление на горите, на държавното лесничейство и държавната дивечовъдна станция, на Министерството на вътрешните работи, на лицата по чл. 12, ал. 4 или специалист по ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване се включват представители на НУГ или на регионалното управление на горите и на държавната дивечовъдна станция, на Министерството на вътрешните работи и на лицата по чл. 17б, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на ловен водач се включват представители на НУГ и на Лесотехническия университет.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Чл. 22. (1) Държавното лесничейство, съответно държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е постоянният адрес на лицето, придобило право на лов, издава ловния билет.

(2) Ловният билет се издава в 3-дневен срок след подаване на писмено заявление, към което се прилагат:

1. удостоверение за придобито право на лов;

2. (нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) членска карта, удостоверяваща членство в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) снимки - 2 броя;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) документ за платена такса.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Ловец, променил постоянния си адрес, подава заявление за пререгистрация на ловния си билет в държавното лесничейство или в държавната дивечовъдна станция, в чийто район на дейност е новият му постоянен адрес.

(2) Директорът на държавното лесничейство, съответно на държавната дивечовъдна станция по ал. 1, или упълномощени от тях длъжностни лица регистрират промяната и издават нов ловен билет без заплащане на годишна такса.

(3) Лицата по ал. 2 в 3-дневен срок служебно уведомяват държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, в чийто регистър се е водил на отчет ловният билет, за отписването му от регистъра.

(4) Презаверката на ловните билети се извършва в държавните лесничейства и в държавните дивечовъдни станции по постоянния адрес на ловеца след представяне на заверена членска карта от ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за съответната година.

(5) В случаите на изгубен, откраднат или повреден ловен билет държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция издава нов срещу заплащане на такса за издаване на дубликат.

Чл. 24. (1) Удостоверенията за подборен отстрел и ловни водачи се издават от НУГ.

(2) Националното управление по горите води публичен регистър за удостоверенията по ал. 1.

Чл. 25. (1) Националното управление по горите издава билети за лов на представители на дипломатически мисии при условията на взаимност.

(2) Националното управление по горите издава билети за лов на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, при представяне на следните документи:

1. писмена молба до НУГ;

2. документ за самоличност;

3. документ за придобито право на лов в Република България или документ за право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те;

4. снимка на лицето - 1 бр.;

5. документ за платена такса.

(3) Държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция издава билети за лов за срок един месец на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България, след представяне на документ за придобито право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те.

(4) Националното управление по горите води регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 1, 2 и 3.

(5) Регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции водят регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 3.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча сключват трудов договор най-малко с един специалист по ловно стопанство.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) При промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини стопанисването на дивеча в новообособените ловностопански райони се предоставя на ловните дружини, в чийто състав лицата, стопанисвали дивеча до влизането в сила на промяната, са повече от половината.

(2) Ловното сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, в чийто състав са включени ловните дружини по ал. 1, извършва регистрацията им в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция.

(3) Ловните дружини, които вследствие на учредяване на ново сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча изгубват общите граници с останалите ловностопански райони по смисъла на чл. 30, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, по свой избор остават в състава на сдружението, в което са членували до влизането в сила на промените, или преминават към ловно сдружение, с което имат общи граници, ако тези сдружения са на територията на същото държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция.