Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Ловна кинология » Държавата отпуска помощ за участие в международни киноложки изложби през 2012 г.

Държавата отпуска помощ за участие в международни киноложки изложби през 2012 г.

vater Публикувана от vater | 27.04.2012
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Държавата отпуска помощ за участие в международни киноложки изложби през 2012

Проект!

ОДОБРИЛ, МИНИСТЪР: Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

У К А З А Н И Я   ЗА   С Х Е М А   Н А   Д Ъ Р Ж А В Н А   П О М О Щ

„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ КИНОЛОЖКИ ИЗЛОЖБИ–СВЕТОВНА КУПА 2012 ОДЕСА УКРАЙНА, СВЕТОВНА КУПА 2012 ЛОРКА ИСПАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКА КУПА БЕРЛИН ГЕРМАНИЯ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА КАТАЛОТ ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОВЧАРСКО КУЧЕ”

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Правно основание, цел, срок и бюджет на помощта

1.1.    На основание чл. 12, ал. 1 т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” открива схема на държавна помощ, както следва:

„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ КИНОЛОЖКИ ИЗЛОЖБИ–СВЕТОВНА КУПА 2012 ОДЕСА УКРАЙНА, СВЕТОВНА КУПА 2012 ЛОРКА ИСПАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКА КУПА БЕРЛИН ГЕРМАНИЯ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА КАТАЛОТ ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОВЧАРСКО КУЧЕ”

1.2.  Цел на помощта
Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от животновъдния сектор (земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) за участие в Международни киноложки изложби – Световна купа 2012 Одеса Украйна, Световна купа 2012 Лорка Испания, Европейска купа Берлин Германия.
Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на животните от породата Българско овчарско куче, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията.  
Достъп до помощта имат онези животновъди, които спазват развъдната програма, а тя изисква чистопородно развъждане на породата Българско овчарско куче.
Някои фермери, които притежават определен брой животни от тази порода не са регистрирани земеделски производители (каквото е изискването по схемата) и гледат животни от тази порода като хоби и следователно нямат достъп до помощта.     Всички регистрирани земеделски производители, които развъждат чистопородни кучета от породата  Българско овчарско куче имат достъп до помощта. Регистрираният земеделски производител е длъжен да притежава зоотехнически сертификат или сертификат за произход, доказващ породната принадлежност на животните. Ако регистриран земеделски производител притежава сертификат за произход, доказващ породна принадлежност на животните към породата Българско овчарско куче, то той има право на помощта, независимо от това дали е член или не на Български киноложки клуб (БКК). Предвид това, схемата е в съответствие с чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 г.

1.3. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в животновъдството (земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които развъждат чистопородни  животни под селекционен контрол на БКК. Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от БКК и не може да включва директни плащания на парични суми към земеделските производители.

1.4. Дата на въвеждане на схемата – от датата на публикуване на окончателния номер на помощта на официалната уеб страница на Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия до 31.12.2012 г. (съгласно чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1857/2006).

1.5. Размерът на помощта за 2012 г. се определя в план-сметката на ДФ ”Земеделие” след Решение на УС и в рамките на максималния годишен бюджет.

2. Помощта се предоставя за една календарна година за разходите по извършваните от БКК услуги в съответствие с чл. 15 от Регламент (ЕО) 1857/2006 г., както следва:

2.1.   По чл.15, параграф 2, буква „г”  - организация и участие във форуми за обмен на знания между фирми, състезания, изложения и панаири.

2.2.  По чл.15, параграф 2, буква „е” - публикации, като каталози или електронни страници за представяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на даден продукт, при условие, че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията.

По т. 2.1 се финансират до 69% от разходите за участие в изложения
По т. 2.2 се финансират 100% от разходите за отпечатване на каталог „История, настояще и бъдеще на Българското овчарско куче” през 2012 г.

3. Документите за предоставяне на помощта се подават от БКК, както следва:
а) Заявление за кандидатстване;
б) Договор, сключен между регистриран земеделски производител и БКК, в който да бъде посочен броя животни, за които ще се извършват услугите по т.2., Раздел I. Договорът следва да обхваща календарната година, за която се предоставя помощта;
в) Опис с приложени регистрационни карти по Наредба № 3 от 1999 г. на земеделските производители, на които се предоставят услугите по

т.2, Раздел I.
г) Копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, заверено от развъдната организация;
д)  Решение на компетентния орган на управление на развъдната организация за ползване на помощта;
е) Разрешение за извършване на дейности на развъдните организации, издадено по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството от министъра на земеделието и храните;
ж) Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите в областното поделение на ДФ „Земеделие” – Национални схеми, издадено на развъдната организация;
з) Копие от удостоверение за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, заверено от развъдната организация.
и) Земеделският производител е длъжен да притежава зоотехнически сертификат или сертификат за произход, доказващ породната принадлежност на животните.

4. Максимален общ бюджет за периода на прилагане – 13 000 лева. Максималният годишен бюджет за 2012 г. е, както следва:
- за изложения - 10 000 лева;
- за издаване на каталог – 3 000 лева
Максималният годишен бюджет е изчислен въз основа на участие в 3 изложения през 2012 г. – Световна купа 2012 Одеса, Украйна; Световна купа 2012 Лорка, Испания; Европейска купа Берлин, Германия и издаване на каталог „История, настояще и бъдеще на Българското овчарско куче”.
Годишният бюджет за 2012 г. е определен като сума от разходите под формата на държавно участие за 12 кучета от породата Българско овчарско куче на 3 изложения и разходите за издаване на каталог. В сумата на разходите за изложения са включени пътни разходи, такси за участие на 12 кучета от породата Българско овчарско куче за 2 дни на Световна купа 2012 Одеса Украйна и Европейска купа Берлин Германия, 3 дни на Световна купа 2012 Лорка Испания и разходи за храна на 12 кучета за периода на престой на всяко изложение.
Бюджетът по разходни елементи в табличен вид е неразделна част от схемата на помощта.

II. Изплащане на помощта

1. Държавен фонд „Земеделие” подпомага регистрираните земеделски производители за извършените услуги по т.2, Раздел I като предоставя средствата за помощта на БКК;
2. Държавен фонд „Земеделие” и БКК сключват договор за предоставяне на помощта на регистрираните земеделски производители в 2 екземпляра;
3. Средствата за помощта се превеждат за една календарна година за извършване на дейностите, посочени в т. 2, Раздел I.

III. Контрол и отговорности
1. БКК представя на ДФ „Земеделие” в срок до 1 декември на текущата година отчет за извършените услуги по т.2, Раздел I, които са обект на подпомагане. Отчетът се придружава от документи (заверени копия с мокър печат на фактури, платежни документи (с легализиран превод на български език–за разходооправдателни  документи, издадени на друг език) и окончателния опис с приложенията към него), удостоверяващи действителния обем и стойността на услугите;
2. В случай, че изплатената през годината помощ, предоставена на регистрираните земеделски производители чрез БКК превишава стойността на действително предоставените на земеделските производители услуги по т. 2, Раздел I, БКК  възстановява на ДФ „Земеделие” неусвоената сума в 5 дневен срок от представянето на отчета.
3. При деклариране на неверни данни или при представяне на документи с невярно съдържание, вземането на ДФ „Земеделие” става изискуемо и БКК  възстановява на Фонда получените средства по помощта, заедно със законната лихва от датата на получаването й.
4. ДФ „Земеделие” може по всяко време да изисква информация и документи от БКК във връзка с доказване на извършените услуги по т. 2, Раздел I и правомерното използване на помощта.

IV. Срокове на кандидатстване
1. Срокът на кандидатстване и сключване на договора:
Срокът на кандидатстване и сключване на договора за 2012 г. ще бъде уточнен съобразно датата на получаване на положително становище от Комисията.
2. Изплащането на средствата е както следва:
съобразно датата на получаване на положително становище от Комисията

V. Спазване на правилата за държавни помощи

1. Помощта съгласно тази схема е вид държавна помощ, предоставена при условията на правото на Европейския съюз;
2. БКК няма право да предоставя субсидирани услуги на земеделски производители, които не са малки или средни предприятия по реда на Регламент (ЕО)800/2008. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й;
3. БКК няма право да предоставя субсидирани услуги на земеделски производители, които не са регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.
4. БКК няма право да ползва друго публично финансиране за услугите по т.2, Раздел I за периода, за който се подпомага съгласно тази схема. Когато БКК  кандидатства за друго публично финансиране, тя уведомява Фонда. Подпомагането по реда на тази схема се прекратява от датата на получаване на друго публично финансиране. Публично финансиране означава както средства от държавния бюджет, така и средства от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя. В случай на двойно финансиране, настоящата помощ става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на получаването й. За да не бъде допуснато двойно финансиране с публични средства на разходите за участие се осъществява следният контрол: Преди предоставяне на помощта ще бъде поискана официална информация от компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните относно друго публично финансиране за същите разходи. При положение, че е предвидено подобно финансиране, ще бъде направена справка за всеки получател на помощта.
5. При подпомагане при условията на тази схема не се допуска промяна както по отношение на субектите, които се подпомагат, а именно земеделските производители, така и по отношение на субекта, на който се изплащат паричните средства, а именно БКК. Договорът между ДФ „Земеделие” и БКК не може да се променя по отношение на видовете услуги, изброени в т.2, Раздел I. В случай на неправомерно изменение на параметрите на схемата, помощта става изискуема и подлежи на връщане заедно със законната лихва от датата на получаването й.

dfz.bg

Абонамент за бюлетин