Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » FACE: Природата е под натиск, но не и от лова

FACE: Природата е под натиск, но не и от лова

vater Публикувана от vater | 17.02.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

FACE: Природата е под натиск, но не и от лова

Проверка на фактите в доклада за състоянието на природата на ЕС

Брюксел, 17 февруари 2021 г. - Ловът все по-често се обвинява за загубата на видове и влошаване на местообитанията. Това предположение произтича от последния доклад на ЕС за състоянието на природата, където данните се представят по подвеждащ начин, а инфографиката включва заглавия и снимки на ловци.

За щастие изходните данни за доклада за състоянието на природата на ЕС са лесно достъпни. При по-внимателно разглеждане на фигурите се появява съвсем различна история. Ловът представлява само 0,66% от всички отчитания. С други думи, държавите-членки съобщиха, че ловът е висок натиск за видовете и местообитанията в по-малко от 1% от случаите.

Делът на лова спрямо всички натиски върху природата, докладвани от държавите-членки, варира в зависимост от избраните елементи. Следните категории са много показателни:

Ловът като натиск върху местообитанията: 0,05% от натиска, отчитан за местообитанията.

От общо 5596 доклада за висок натиск върху местообитанията, има само 3 доклада на държавите-членки за местообитания под натиск от лов.

Ловът като натиск върху видове, различни от птици: 0,17% от наляганията, отчетени за видове, различни от птици.

Списъкът на видовете, за които ловът се отчита като висок натиск, разкрива някои съмнителни ситуации, например атлантическата сьомга (Salmo salar) и средиземноморският рак (Scyllarides latus) са сред 12-те вида, различни от птиците, за които лов “се отчита като висок натиск.

Ловът като натиск върху птиците: 2,58% от натиска за птиците.

Една от основните причини, поради които медиите скочиха срещу лова, е заради инфографиката, използвана от агенциите на ЕС в последния доклад за състоянието на природата, която показва картина на ловеца в контекста на висок натиск върху природата.

В данните, събрани от държавите-членки, натискът и заплахите върху природата са структурирани в две йерархични нива. Земеделието, горското стопанство или изменението на климата са на първо ниво, а ловът е една от многото подкатегории в експлоатацията на видовете.

Въпреки че не е напълно ясно как се достига цифрата от 18%, отнасяща се до „незаконно убиване и лов“, данните показват, че за птиците ловът представлява едва 2,58% като цяло.

Има два проблема с инфографиката. Първо, хората могат да разберат, че натискът от незаконно убиване и лов (18%, цитирани в горната инфографика) е много по-висок от например горското стопанство (11%). Процентите в рамките на подкатегория не трябва да се представят заедно с процентите на основните категории. На второ място, групирането на лова и незаконното убиване не е приемливо. Ловът е законно преследване на дивеч, докато незаконното убийство трябва да се разглежда отделно като престъпна дейност, за която се изисква нулева толерантност (напр. Вижте връзката).

В доклада за състоянието на природата правилно се споменава, че ловът е вторият често отчитан натиск след незаконно умъртвяване на зимуващи и преминаващи птици през ЕС, но като се вземе предвид целия натиск върху зимуващите и преминаващи птици, ловът представлява само 6,67%.

За кои видове птици става въпрос?

Съществува списък от 86 вида (от приложения I, II и неприложени птици), за които ловът е докладван като високопоставен натиск. Видовете, за които се съобщава най-често, са видове със сигурен популационен статус и нарастващи или стабилни тенденции, Сивата гъска (Anser anser) е на върха в този списък, следвана от Големия корморан (Phalacrocorax carbo sinensis).

Важно е обаче да се отбележи, че това е в пряко противоречие с Ръководството на ЕО относно докладването, при което държавите-членки са инструктирани да не отчитат висок натиск за видове, които показват сигурен статут на популация и нарастващи или стабилни тенденции. Ако този съвет беше спазен, резултатът щеше да бъде очевидно различен, намалявайки относителния дял на лова.

Защо това е проблем?

Добрата политика за опазване трябва да се основава на доказателства. Докладът за състоянието на природата е важен етап, предоставящ богата информация, която да се използва за прилагане на директивите за птиците и местообитанията, както и новата стратегия за биологичното разнообразие. Тази информация трябва да се използва безпристрастно, без да се правят бързи изводи или да се прокарват политически програми.

За съжаление, подобни недоразумения вече са подхванати от медиите и са използвани в текущите диалози. Ако на политиците се каже, че ловът представлява заплаха за биологичното разнообразие, разбираемо е, че те могат да действат, за да го ограничат. Основен пример са настоящите предложения на ЕК за „строго защитени зони“, което предизвика реакция от много заинтересовани страни и членове на ЕП (напр. Вижте връзката).

В отговор на неясната картина, нарисувана в няколко съобщения (например вижте линк, линк и линк), генералният секретар на FACE д-р Дейвид Скалан заяви: „Радваме се да изясним ситуацията след неточни комуникации и се надяваме, че ще последва балансирано докладване. Важно е да разгледаме по-задълбочено данните, преди да бъдат разработени заглавия, и това се отнася и за агенциите на ЕС. Опазването работи, когато хората го подкрепят, така че нека се съсредоточим върху работата с ключови заинтересовани страни, които имат способността да опазват природата на място”.

Основна информация - Какво представлява „докладването“ на държавата-членка?

Директивите за природата (т.е. директивите за птиците и местообитанията) изискват от държавите-членки да докладват за това, което според тях е основната причина за загуба на видове и деградация на местообитанията. Следователно те докладват за натиск и заплахи, които са фактори, за които се счита, че са засегнали местообитанията и видовете в рамките на настоящия отчетен период, и заплахите, които са фактори, за които се смята, че могат да окажат влияние през следващите два отчетни периода. Този натиск и заплахи са структурирани в две йерархични нива, първото (ниво 1) включва 15 всеобхватни категории (например земеделие или развитие), докато второто (ниво 2) идентифицира 203 дейности, отчетени като натиск/заплахи. В същото време те се класират като такива с „високо“ или „средно“ значение според относителното им въздействие. Нашият фокус беше върху натиска с „голямо значение“.

В ОБОБЩЕНИЕ:

Най-високият натиск върху природата е от земеделието (21,4%) и урбанизацията (12,9%).

Ловът представлява само 0,66% от докладвания натиск върху природата. По-специално:

Ловът представлява 0,05% от натиска върху местообитанията

Ловът представлява 0,17% от натиска върху видове, различни от птиците

Ловът представлява 2,58% от натиска върху птиците.

Превод: БГ ЛОВ

Абонамент за бюлетин