Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » Наредбата, забраняваща оловните сачми над влажни зони, влиза в сила от 15 февруари 2023 г.

Наредбата, забраняваща оловните сачми над влажни зони, влиза в сила от 15 февруари 2023 г.

vater Публикувана от vater | 24.11.2022
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Наредбата, забраняваща оловните сачми над влажни зони, влиза в сила от 15 февруари 2023 г

Регламентът REACH, забраняващ оловни сачми над влажни зони, ще влезе в сила от 15 февруари 2023 г. във всички страни от ЕИП. Наредбата забранява изстрелването и носенето на оловни сачми във или в рамките на 100 метра от влажните зони.

Забранява се извършването на което и да било от следните действия след 15 февруари 2023 г. във влажните зони или в рамките на 100 метра от тях:

а) изстрелване на боеприпас с концентрация на олово, по-голяма или равна на 1 % от теглото;

б) пренасяне на какъвто и да било боеприпас от този вид при лов във влажна зона или при отиване на лов във влажна зона.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/57 НА КОМИСИЯТА

от 25 януари 2021 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,като има предвид, че:

(1)

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се определят ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия. Вписване 63 от посоченото приложение съдържа ограничения по отношение на оловото (CAS № 7439-92-1, EC № 231-100-4) и оловните съединения.

(2)

Съюзът и 23 държави членки са договарящи се страни по Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (2) (AEWA). В точка 4.1.4 от плана за действие, приложен към AEWA, от договарящите се страни се изисква да се стремят към преустановяване във възможно най-кратък срок на употребата на оловни боеприпаси за лов във влажни зони (блатисти местности) в съответствие с самоналожени и публикувани графици.

(3)

В член 4, параграф 2 от Директива № 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се съдържа изискването държавите членки да обръщат особено внимание на защитата на влажните зони с международно значение и на вземането на мерки за опазване по отношение на редовно срещащите се мигриращи видове.

(4)

На 3 декември 2015 г. съгласно член 69, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Комисията изиска от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) да изготви досие с оглед разширяване на обхвата на ограничението по отношение на оловото и оловните съединения в приложение XVII към посочения регламент, с цел да се управлява рискът за околната среда и човешкото здраве, който се поражда вследствие на употребата на олово и оловни съединения в боеприпасите, използвани за стрелба във влажни зони („досието по приложение XV“) Същевременно, Комисията поиска от Агенцията да започне да събира информация за други видове употреба на оловни боеприпаси, включително лов в терени, различни от влажни зони, и стрелба по мишена, и за употребата на оловни тежести за риболов.

(5)

На 21 юни 2017 г. Агенцията публикува досието по приложение XV (4), в което се предлага въвеждането на ограничение за употребата на олово и оловни съединения в боеприпаси за стрелба с ловна пушка във влажни зони или където изстреляните боеприпаси падат в пределите на влажната зона. Агенцията също така предложи да се въведе ограничение за притежаването на боеприпаси със съдържание на олово равно или по-голямо от 1 % („оловни боеприпаси“) във влажните зони, за да се засили правоприлагането на предложените ограничения относно употребата на олово в боеприпаси за стрелба. Агенцията заключи, че употребата на олово в боеприпаси във влажните зони води до риск за водолюбивите птици, които поглъщат използвани оловни боеприпаси, което води до токсикологични ефекти, включително смърт.

(6)

Броят на водолюбивите птици в ЕС, които всяка година умират от отравяне с олово, се оценява на около един милион. Употребата на олово в боеприпаси води също така до риск за видовете, които се хранят с птици, замърсени с олово от оловни боеприпаси, както и до риск за хората от консумацията на водолюбиви птици, застреляни с оловни боеприпаси, въпреки че последният риск е бил оценен от Агенцията само в качествено отношение. Експозицията на олово на хората се свързва с въздействие върху развитието на нервната система, нарушения на бъбречната функция и плодовитостта, високо кръвно налягане, неблагоприятно развитие на бременността и смърт.

(7)

Агенцията стигна до заключението, че алтернативите на оловните боеприпаси като например боеприпаси от стомана и бисмут са широкодостъпни, технически изпълними и имат по-добри профили на опасност и опасност за околната среда от оловните боеприпаси. Освен това стоманените боеприпаси, които са най-вероятната алтернатива на оловните, са достъпни на цени, съпоставими с тези на оловните боеприпаси.

(8)

Разпоредби за забрана или ограничаване на употребата на олово в боеприпаси във влажните зони са налични в повечето държави членки, но различията между тях водят до различни нива на намаляване на риска. Освен това, пътищата за миграция на водолюбивите птици обикновено пресичат няколко държави членки и поради това птиците биха могли да погълнат използвани оловни боеприпаси в държави членки, където не са въведени мерки или въведените мерки са по-ограничени. Досието по приложение XV показа, че за справяне по хармонизиран начин с рисковете, породени от употребата на олово в боеприпаси във влажните зони, са необходими действия на равнището на Съюза. Законодателството за хармонизиране следва обаче да се основава на високо равнище на защита. Следователно, резултатите от хармонизацията следва да не задължават държавите членки, които имат по-строги национални разпоредби по отношение на оловото в боеприпасите, да се откажат от тези разпоредби, тъй като това би означавало намаляване на равнището на защита на околната среда в тези държави членки.

(9)

Агенцията предложи период от три години за въвеждането на ограниченията.

(10)

На 9 март 2018 г. Комитетът за оценка на риска (КОР) към Агенцията прие становище съгласно член 70 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във връзка с досието по приложение XV. В становището КОР се съгласи със заключението на Агенцията, че поглъщането на използвани оловни боеприпаси от водолюбивите птици причинява токсикологични ефекти, включително смърт. Що се отнася до човешкото здраве, КОР заключи, че оловото е силно токсично и че не е установена гранична стойност по отношение на нарушенията в развитието на нервната система при деца или за повишеното кръвно налягане или въздействието върху бъбреците при възрастни, поради което всякаква експозиция представлява риск. КОР заключи, че предложеното ограничение е подходяща мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове.

(11)

КОР изрази силна подкрепа за по-кратък от предложения от Агенцията тригодишен преходен период. Посоченият довод бе, че всяка година закъснение ще води до освобождаването на допълнително около 4 000 тона олово във влажните зони, което ще причини смъртта на около 1 милион птици.

(12)

На 14 юни 2018 г. Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) към Агенцията прие становище съгласно член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, като заключи, че предложеното ограничение е подходяща мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове, като се има предвид фактът, че социално-икономическите ползи от мярката ще бъдат пропорционални на социално-икономическите разходи. Освен това, КСИА заключи, че разходите за предложеното ограничение ще се поемат основно от ловците, и че увеличаването на разходите за ловците ще бъде приемливо.

(13)

КСИА също така признава, че преходен период, по-къс от тригодишния преходен период, предложен в досието по приложение XV, би могъл да бъде предизвикателство по отношение на прилагането в държавите членки, в които понастоящем има само ограничена забрана за употребата на оловни боеприпаси във влажните зони, въпреки че КСИА също така признава, че по-късият преходен период би могъл да се осъществи, като се има предвид, че боеприпаси, които не съдържат олово, вече са налични на пазара и че от гледна точка на повишените разходи за предсрочна замяна на оръжията по-късият преходен период би имал само незначително въздействие.

(14)

По време на процеса на ограничаване в съответствие с член 77, параграф 4, буква з) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, бе направена консултация с Форума за обмен на информация за прилагане и препоръките му бяха взети под внимание.

(15)

На 17 август 2018 г. Агенцията представи становищата на КОР и КСИА (5) на Комисията.

(16)

Като има предвид досието по приложение XV, становищата на КОР и КСИА, социално-икономическото въздействие и наличието на алтернативни решения, Комисията смята, че е налице неприемлив риск за околната среда и потенциален риск за човешкото здраве, който се поражда от изстрелването на оловни боеприпаси във влажните зони или около тях, който трябва да бъде разгледан на равнището на Съюза. Поради това е подходящо да се въведе ограничение по отношение на акта на изстрелване на оловни боеприпаси във влажните зони или около тях.

(17)

Като се имат предвид трудностите, които срещат правоприлагащите органи да залавят ловците при акта на изстрелване на оловни боеприпаси, че ограничението следва също така да включва и пренасянето на оловни боеприпаси при стрелба. Това ще даде възможност за значително по-ефективно правоприлагане по отношение на ограничението за изстрелване на боеприпаси и поради това ще позволи да се гарантира ефективността на ограничението при справянето с идентифицираните рискове за околната среда и човешкото здраве. Това ограничение не трябва да бъде свързано с правата на собственост. Поради това терминът „пренасяне“ следва да се употребява вместо „притежаване“, който беше предложен от Агенцията.

(18)

Ограничението относно пренасянето на оловни боеприпаси следва обаче да се прилага специално за пренасянето във връзка със стрелба, за разлика от пренасянето в друг контекст, например при транспортиране на боеприпаси през влажни зони за доставка на друго място. Комисията смята освен това, че ограничението за пренасяне следва да е пряко свързано с конкретния вид стрелба в обхвата на ограничението (стрелба във влажни зони или около тях). Това се прави с оглед на факта, че подадените при обществената консултация с обществеността относно досието по приложение XV коментари показаха, че в някои държави членки има голяма вероятност ловците, участващи в други видове стрелба, да се движат през различни видове терени, в това число и през влажни зони в рамките на един типичен ловен ден. Комисията също така смята, че за да се подпомогне правоприлагането, ограничението за пренасяне следва да обхваща не само пренасяне по време на лов във влажните зони, но и пренасяне при отиване на лов във влажните зони, т.е., там, където е налице тясна връзка с действителните условия на стрелба. Това ще обхваща например пренасяне по време на отиване на еднодневен ловен излет във влажната зона или връщане вкъщи от нея, или пренасяне от страна на лице, подпомагащо ловци при ловен излет.

(19)

Като се имат предвид практическите трудности да се докаже по-специално видът стрелба, който лице, за което е установено, че пренася оловни боеприпаси, възнамерява да практикува, целесъобразно е да се установи законова презумпция, според която за лице, което във влажна зона или в близост до такава пренася оловни боеприпаси, докато е на лов или отива на лов, се приема, че притежава такива боеприпаси, бидейки на лов или докато отива на лов във влажна зона. С други думи, въпросното лице би трябвало да докаже, че действително е възнамерявало да отиде на лов другаде и просто е минавало през влажната зона с намерението да отиде на лов другаде.

(20)

По отношение на географския обхват Агенцията предложи ограничението за изстрелване на оловни боеприпаси да се прилага не само във влажните зони, но и в райони, където „употребените боеприпаси ще паднат във влажна зона“. Комисията отбелязва, че в КОР е имало известна подкрепа за количествено определяне на фиксирана буферна зона около влажните зони, вместо да се разчита на изпитване въз основа на мястото на падане на изстреляните боеприпаси. Комисията е съгласна, че е вероятно наличието на фиксирана буферна зона да улесни съобразяването с ограничението, както и неговото прилагане. Поради това ограничението следва да се прилага за изстрелване на оловни боеприпаси не само във влажни зони, но и в количествено определени фиксирани буферни зони около влажните зони. Като се има предвид необходимостта от осигуряване на пропорционалност, размерът на фиксираната буферна зона следва да бъде определен на 100 метра около влажните зони.

(21)

С оглед на предимствата за правоприлагането и ефективността на ограничаването в резултат на отказа от стремеж да се залавят ловците да изстрелват оловни боеприпаси, Комисията смята за целесъобразно да се приложи ограничението за пренасяне на оловни боеприпаси не само за пренасяне във влажните зони, но и за пренасяне във фиксираната буферна зона около влажните зони.

(22)

Тъй като боеприпасите не се проектират или пускат на пазара специално или конкретно за употреба във влажни зони или около тях, ограничение за пускането на пазара на олово в боеприпаси ще засегне стрелбата на всякакъв терен. Поради това, ограничението следва да обхваща само изстрелването и пренасянето на оловни боеприпаси.

(23)

Ограничението следва да се прилага за боеприпаси с концентрация на олово, по-голяма или равна на 1 % е граничната концентрация, която се прилага за процеса на одобряване на „нетоксични“ боеприпаси в Съединените американски щати с оглед на избягване на значителна опасност от токсичност за мигриращите птици и други диви животни или техните местообитания. Освен това, смята се, че прагът на концентрация от 1 % за ограничението е достатъчен за справяне с рисковете, породени от материал за боеприпаси, съдържащ олово, като същевременно той е и леснопостижим от производителите на алтернативни боеприпаси, като се има предвид, че е вероятно някои от тези алтернативи да съдържат олово като примес.

(24)

Целесъобразно е да се възприеме определението за „влажни зони“, използвано в подписаната в Рамсар на 2 февруари 1971 г. Конвенция за влажните зони с международно значение (Рамсарската конвенция) за целите на ограничението, както беше предложено от Агенцията и потвърдено в становищата на КОР и КСИА, тъй като това определение е изчерпателно, обхваща всички видове влажни зони (включително торфищата, където се срещат множество водолюбиви птици), и тъй като в Рамсарската конвенция е разработена и система за класификация на видовете влажни зони с цел да се помогне за идентифицирането на влажните зони.

(25)

На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време, за да вземат подходящи мерки за да се съобразят с ограничението, а на държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да се подготвят за неговото изпълнение. Като се вземат предвид становищата, изразени от КОР и КСИЯ по отношение на осъществимостта и целесъобразността на период, по-кратък от предложения от Агенцията тригодишен период, и като се вземе предвид по-специално очакваното въздействие всяка година от въвеждането на допълнително количество олово във влажните зони чрез оловните боеприпаси, прилагането на ограничението следва да бъде отложено само за 24 месеца.

(26)

През септември 2018 г. Агенцията публикува резултатите от доклад (6) от изследване, в който се прави преглед на наличната информация относно различните видове употреба на олово, сред които фигурира, наред с друго, употреба в боеприпаси, използвани в среда извън влажните зони, по-конкретно в сухоземна среда. Тъй като в доклада за изследването се констатира, наред с друго, че от наличната информация става ясно, че употребата на оловни боеприпаси в сухоземна среда създава риск за човешкото здраве и околната среда, през 2019 г. Комисията поиска от Агенцията да подготви досие по приложение XV, с оглед на възможно ограничаване на пускането на пазара и употребата на олово в боеприпаси и в риболовни принадлежности (7).

(27)

Освен това в становищата си относно досието по приложение XV за употребата на олово в боеприпаси за стрелба във влажни зони КОР и КСИА изразиха съгласие с гледната точка на Агенцията, че забраната за пускане на пазара и употребата на оловни боеприпаси във всички терени би довело до по-високо равнище на защита на околната среда и би било по-ефективно от гледна точка на приложимостта и изпълнимостта.

(28)

В някои държави членки въведеното с настоящия регламент ограничение може да породи особени трудности, които се дължат на специфичните географски условия в тези държави членки. В държавите членки, на чиято територия има значителна част влажни зони, забраната за изстрелване и пренасяне на оловни боеприпаси във влажните зони и около тях би могла на практика да има подобен ефект като пълната забрана за стрелба върху цялата територия, тъй като всички категории ловци почти неизбежно ще се оказват често във влажните зони или около тях. Освен това, ресурсите, които ще трябва да бъдат отделени за правоприлагането на ограничение, предназначено само за области във влажните зони и около тях, не може да бъдат по-малки и дори могат да бъдат по-големи, отколкото ресурсите, необходими за правоприлагане на ограничение, което обхваща цялата им територия.

(29)

Като се имат предвид описаните трудности, необходимостта мярката да бъде не само ефективна, но и проста и справедлива за ловната общност като цяло, както и резултатите от доклада от изследването на Агенцията и становищата на КОР и КСИА, Комисията смята, че държавите членки, където тези трудности е вероятно да възникнат, следва да имат възможност да наложат различно ограничение на своята територия, с което би се забранило както пускането на пазара на оловни боеприпаси, така и изстрелването и пренасянето на оловни боеприпаси на цялата им територия, независимо дали във влажни зони или другаде, във връзка с всякакъв вид стрелба.

(30)

В интерес на правната сигурност е важно ясно да се определят държавите членки, които имат право да използват тази възможност. Възможността следва да бъде на разположение на държавите членки, в които най-малко 20 % от територията се състои от влажни зони. За държавите членки, които има вероятност да изпитат затруднения поради специфични географски условия следва да се предвиди прагова стойност от 20 %.

(31)

Тъй като ограничението, което може да се наложи от държавите членки, ще бъде по-строго от ограничението, което се прилага само за районите във влажните зони и около тях, целесъобразно е да се определи по-дълъг период за въвеждането на това ограничение. Този период следва да бъде определен на 36 месеца, което съответства на периода, който беше предложен от Агенцията в досието по приложение XV.

(32)

От съображения за прозрачност и правна сигурност, държавите членки, които използват възможността, следва незабавно да уведомят Комисията за намерението си и да съобщят приетите от тях мерки, за да ги приведат в действие в рамките на определен срок, а Комисията следва незабавно да направи публично достояние уведомленията за намеренията, както и текстовете на приетите национални мерки.

(33)

В известен брой държави членки са въведени национални ограничения, забраняващи или ограничаващи употребата на олово в боеприпаси с цел опазване на околната среда или човешкото здраве, които са по-строги от посочените в настоящия регламент. Принуждаването на споменатите държави членки да намалят равнището на защита, за да бъдат в съответствие с настоящия регламент, може да доведе до увеличаване на употребата на олово в боеприпасите в тези държави членки. Такъв резултат не би бил в съответствие с високото равнище на защита, изисквано в член 114, параграф 3 на Договора. Следователно на държавите членки следва да се разреши да запазят тези по-строги разпоредби.

(34)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(35)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Регламента може да изтеглите от тук: РЕГЛАМЕНТ

Абонамент за бюлетин