Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Новини » Ловни новини » Преди ОС на БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ „С думи и дела, с ловна съвест и закон!”

Преди ОС на БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ „С думи и дела, с ловна съвест и закон!”

vater Публикувана от vater | 08.03.2021
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Преди ОС на БЪЛГАРСКА ЛОВНА АСОЦИАЦИЯ „С думи и дела, с ловна съвест и закон!”

На 11.03.2020 г. по идея на инициативна група в района на Симеоново бе проведена среща за обсъждане на възможността и необходимостта за създаване на Сдружение с нестопанска цел от физически и юридически лица, стопанисващи и ползващи дивеча в ДДУ с дългосрочни договори. На срещата бяха бурно споделени редица наболели проблеми, свързани с изпълнението на договорите и трудните отношения с държавните служители от ДГС и ДЛС. Единодушно бе взето решение за регистрация на сдружение.

Спешно се  подготвиха всички необходими документи и създаде организация за провеждане на Учредително събрание. То се проведе на 22.05.2020 г. в гр. София, като бе приет Устав, избрано ръководство За име на сдружението бе прието Българска ловна асоциация със седалище гр. София. Бяха избрани и координатори на БЛА по региони.

На Общо събрание проведено през месец септември бяха демонстрирани и осветени символите на БЛА:

 • За покровител бе приет Свети Евстахии Плакида – православно християнският повелител на ловците

 • За патрон, г-н Иван Сокачев, /псевдоним Ален Мак/ заради изключителни заслуги за създаване и урепване на ловното стопанство и ловното движение през миналият век и неговата крилата фраза „С думи и дела, с ловна съвест и закон !”
 • Лого и девиз на сдружението е „Единни с природата”
 • Знаме – от едната страна логото , а от другата лик на г-н Иван Сокачев с девизите

 • Химн, разработен от духов оркестър гр. Сандански по мотиви  на„Ловна песен”  създадена през 60 год. от г-н Любомир Дойчев /1909 – 1997 / – писател, поет, сатирик, активист на Българския ловно рибарски съюз и главен редактор на списание „ Лов и риболов”.

Получихме одобрение и уникално дарение от внучката на г-н Иван Сокочев, г-жа Светла Сокачева – книги, сборници, ловна антология, архивни документи свързани с многоликата му ловна и писателска дейност.

Изпълнявайки решенията на Учредителното събрание бе изготвена декларация, която след приемане и одобрение от УС и Председателя бе изпратена до НС, МС, МЗХГ, ИАГ, МТ

След като в продължение на три седмици не получихме отговор, въпреки многобройните телефонни разговори проведени от нашите юристи, излъчихме втора декларация до всички инстанции, за да напомним за ангажиментите им и исканията ни във връзка с първата.

Благодарение на тези действия на УС получихме покана и бе проведена среща на Председателя и членове на БЛА със зам. министър Добрев, МЗХГ, г-н Маринов, изпълнителен директор на ИАГ и служители на ведомството. На срещата бе подчертано, че ръководствата на двете ведомства приветстват създаването на такова сдружение и че то е необходим партньор. Заедно с това бе споделено, че те напълно приемат нашите констатации и предложения от декларациите, но за да се извърши нормативна промяна се изисква време и че заедно ще постигнем желаното от нас „стъпка по стъпка”.

На следващият ден се получи официален отговор от МЗХГ и ИАГ, а след няколко дни и от другите ведомства Всички с добър тон и със становища подобни на това от МЗХГ. Становището на МЗХГ се различаваше от изговореното на официалната среща и се направиха констатации, че исканията ни не са съвсем законосъобразни. Това наложи да изпратим становище до всички предишни инстанции и отново да обосновем нашите искания и възможностите те да бъдат разрешени по законодателен и административен път  На становището не получихме никакъв отговор.

С решение на УС изпратихме специално писмо лично до г-жа Танева с оценка за съвместните ни действия и наше предложение за създаване на контактна група МЗХГ, ИАГ и БЛА която да обсъди методиката за изчисляване на първоначалната годишна вноска , да я актуализира при сегашните условия и това да доведе до анексиране на сключените и действащи договори

Изготвихме мотивирано искане пред Българска търговско промишлена палата за признаване чрез сертификат наличието на форсмажорни обстоятелства, продиктувани от пандемии  COVID 19 и АЧС. На 5.06.2020 г. получихме Сертификат за форсмажор № 077 който признава, че в настоящия момент при изпълнение на нашите договорни задължение са налице непредвидими, непреодолими и независещи от нас обстоятелства. За този акт уведомихме ИАГ и това бе посрещнато от тях с одобрение.

В изпълнение на решение на УС, очаквайки създаването на контактна група, изготвихме пълна документация за сезиране на Комисията за защита на Конкуренцията чрез искова молба от БЛА до шестте държавни предприятия за признаване на злоупотреба с монополно положение при изпълнение на договорните ни задължения и използваната от тях по-силна позиция при договаряне. След приемането на документацията от УС искът беше входиран на 30.07.2020 г. За това беше уведомена и ИАГ при МЗХГ.

В изпълнение на решение на УС беше изпратено и искане по Закона за достъп до обществена информация до МЗХГ относно  изпълнението на чл. 37 б /2/ от ЗЛОД, който регламентира начините по които се разходват събраните средства от годишните такси за стопанисване и ползване на дивеча и материална база за  последните 10 години от Държавни предприятия.

Изготвени бяха и две становища, които след приемане от УС бяха изпратени и в последствие коментирани и защитавани от представител на БЛА със експерти на ИАГ в специално назначени работни групи :

Становище по проект на закон за трюфелите Във връзка с което получихме утвърдителен отговор от г-н Маринов Изпълнителен директор на ИАГ за подкрепа на нашите позиции

Становище по разработен проект за Методика за мониторинг на дивата свиня  Която ще ползваме в началото на новият ловен сезон за групов лов на дива свиня.

Бе направено предложение на УС за включването на наш представител за член на Ловния съвет на ИАГ. Съвместно с Адвокатска кантора „Цветкова и партньори” бяха създадени писма, заявления, уведомления за ползване от нашите членове и осъществяване на кореспонденция с шесте Държавни предприятия .

Във връзка със зачестили злоупотреби при скитащи кучета в дивечовъдните участъци на територията на ТП ДГС Сандански изготвихме остро писмо до Директор на ТП ДГС, Директор на ЮЗДП, РДГ Благоевград и Кметство Сандански. За този произвол и взимане на мерки бе уведомена и ИАГ.

Какви са причините от какво произтичат острите проблеми свързани с взаимоотношенията между възложители и изпълнители, по действащи договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча, в дивечовъдните участъци на ДГС и какви са наши предложения за адекватни настоящи и бъдещи взаимоотношения, в интерес доброто опазване и стопанисване на дивеча :      

На основание ЗЛОД, ППрЗЛОД, заповеди и проведени конкурсни, бяха сключени договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци на ДГС. Още при подготовката, стартирането и  при участието ни в предвидените от закона процедури двете договарящи се страни знаехме :

 • Държавните дивечовъдни участъци в териториалния обхват на ДГС са трайно обездивечени, с лоша или напълно липсваща ловностопанска инфраструктура, изоставени от НУГ при МЗХ и Държавните лесничейства, които бяха чрез закон и статут лишени от стопанска дейност. Това е официална оценка на ДАГ, преобразувана в ИАГ и основен мотив за търсене на възможност за дългосрочно, пълноценно, взаимноизгодно публично-частно партньорство.
 • Заложените в конкурсните първични документи таксационни данни за наличният дивеч не отговарят на наличните действителни запаси по ЛСП и са далеч от оптималните, съобразно възможностите на местообитанията. Методиката за определяне на началната годишна вноска за стопанисване на дивеча , утвърдена със заповед № 8049 / 27.01.2012 год. използва оптималният дивечов запас по видове дивеч където дивата свиня е основен компонент на всички категории.
 • В същността на конкурсната надпревара, като основен критерии за оценка на намеренията и сключване на договор с изпълнителите, е подробно разработена по години и защитена Бизнес програма. Това законно основание показва взаимното стартово разбиране на възложителите и изпълнителите, че ловните територии не се предоставят за хоби намерения, а за дългосрочни и сериозни инвестиции, с цел реализиране комплексно ловоустройство и трайно  стопанисване и ползване на устойчиви дивечови запаси  отглеждани на популационен принцип в отдадените ловни територии съгласно чл. 2 /1/ от ЗЛОД.
 •  На фона на трайните и неоспорими резултати за губеща ловностопанска дейност в национален мащаб, като реална възможност за частично реинвестиране и възвръщане на направените от нас инвестиции е развитието и използването на организираният специализиран ловен туризъм във всичките му аспекти и възможности. Това напълно съвпада с един от афишираните национални приоритети на всички правителства за развитие на туризма като цяло, и в частност за националното горско представителство - възвръщане и задържане на престижното ниво на България като първостепеннна ловна дестинация.
 • Огромната тежест в реализацията на Бизнес програмите с цел траен положителен ефект и въздействие, се пада на първите години, което бе специално  подчертано с тежестта която получават нашите инвестиции в първите пет години от действието на договорите заложено в критериите на конкурса.
 • Съгласно конкурсните правила и договорни задължения всички сме внесли сериозни гаранции за изпълнение и носим отговорност за неизпълнение на Бизнес програмите, както и последствията в предвидените от договорите санкции.

Повече от десет години са достатъчно време за оценка  действието на сключените за целта договори, даващи на теория възможност за дългосрочно партньорство на възложители и изпълнители при стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци на територията на ДГС :

 • Във всички отчети на ИАГ като основен контролен орган по силата на ЗЛОД се подчертава, че договорните ни задължения се изпълняват отговорно като средствата които се влагат са повече от тези които са договорени и дивечовите запаси на тези територии вече достигат оптималните, а за дивата свиня  запасите са повече от допустимите. Това е висока оценка за извършваното от нас при изпълнение на дългогодишните ни договорните  задължения.
 • От внесени от нас годишни вноски Държавните предприятия ежегодно  събират над  4 млн лв.
 • Гаранционните ни вноски /за нас ненужно замразени средства / са над 12 млн.лв.
 • Ежегодно ние инвестираме над 20 млн.лв., чувствително над заложените средства в нашите бизнес планове.
 • Създали сме и подържаме над хиляда работни места в проблемни демографски райони

Въпреки това, налице е липса на  интерес за нови договори за не малкото останали  свободни Държавни дивечовъдни участъци. Свидетели сме на  отказване на действащи договори от колеги поради редица причини, част от които са свързани с непричастност и неразбиране на проблемите и трудностите които трябва да преодоляваме от местните структури на ДП.

Много сериозно сме обезпокоени от значителното влияние на промяната в режима на стопанисване и ползване на дивеча най-вече за дивата свиня, породена от разпорежданията на МЗХГ за драстично намаление на нейният запас като фактор за разпространение на епидемията от АЧС и огромните загуби от заболели диви животни. Имаме опит от незачитане на нашите проблеми в периодите когато ловното ни стопанство пострада от режимите наложени за предотвратяване на  епидемиите от „птичи грип” и „шап”.     

Ето нашите констатации и оценки  при създалата се безпрецедентна обстановка:

 • Подчертана липса на градивно партньорско отношение от възложителите, нещо повече, почти никаква съпричастност по сериозните ежедневни  проблеми които трябва да решаваме.
 • Интензивен, нерегулиран и несъгласуван дърводобив в стопанисваните от нас дивечовъдни участъци в разрешения период за лов на дива свиня, което обезмисля нашата организация, усилия и вложени средства.
 • Несъобразено разрешаване на бране на гъби и билки по време на ловния период за лов на дива свиня,  с което се нарушава спокойствието на дивеча и създава предпоставки за нещастни случаи по време на ловните излети.
 • Пълен отказ и незаинтересованост от страна на възложителите по отношение договорните им задължения за охрана на предоставените ни ловни участъци и дивеча и борба с бракониерството.
 • Въпреки многобройните ни сигнали, липсват всякакви действия и заинтересованост на възложителите по отношение незаконната свободна паша на питомни и полудиви прасета, крави и големи групи коне на дървосекачите. Нерагламентираното и несъобразено с всички заинтересовани ползватели пашуване е една от причините за разпространението и на АЧС в страната.
 • Съществуващите горски пътища са станали непроходими от интензивния превоз на дървесина и липсата на всякаква грижа за тяхното поддържане, следствие на което не можем да се предвижваме и осъществяваме необходимите ловностопански  мероприятия.
 •   През изтеклият ловен сезон, с поредица от заповеди от различни инстанции на МЗХ бе демонстрирано пренебрежително, враждебно отношение към изпълнителите на сключените договори, като нито една от институциите и административните нива по никакъв начин не уважи и зачете нашето присъствие, ангажимети и отговорности, нашите бизнес програми и интереси.
 • Твърдим че има злоупотреба с естествения монопол произтичащ от чл. 2./1/ от ЗЛОД, изразена не само в ежедневните ни отношения с държавните горски структури, но и в цялостната композиция на сключените договори, при който е нарушен основен принцип при договарянето за равнопоставеност в права и отговорности

С тези аргументи   ние декларираме пред държавните органи, че поради изброените причини не сме в състояние да изпълним договорните си задължения за подържане на оптимален запас от дива свиня, отглеждането и на популационен принцип, бизнес програмните си намерения в разходната и приходната част, невъзможност за пълноценно  ползване  на отстрела следствие на което регистрираме и са налице загуби и пропуснати ползи:

 • Провалени договори с многобройни клиенти по линия на МЛТ – неосъществени приходи както от отстрела, така и от пропуснати пансион и услуги;
 • Проблеми с претенции и заплащане на неустойки по предварителните договори, загуба на реноме и престиж пред дългогодишни партньори и клиенти;
 • Пандемията от Корона вирус оказва допълнително негативно влияние на приходите от международен  ловен туризъм;
 • Необходимост от нови дългосрочни инвестиции за възстановяване на допустимите запаси от дива свиня

Споделяме нашата загриженост и тревога от създалата се  екстремна  обстановка от епидемията с АЧС и нашите договорни отношения с   пълното съзнание, че общите ни цели, произтичащи от  ЗЛОД са осъществими само чрез коректното изпълнение на бизнес програмите, които са в  основата на общите ни договорни задължения. Отчитаме, че напълно несправедливо, за разлика от всички други, /макар че дивечовъдството е пряко свързано  с растениевъдство и животновъдство, с опазване на биоразнообразие и генетичен фонд, с организация и бизнес при много рискови условия на открито,  създаване и подържане на работни места в необлагодетелствани райони и принос от приходи и данъци за бюджет и общини/, не можем да разчитаме по никакъв начин на каквато и да е компенсация  и  подпомагане, от нито една институция и програма както в страната, така и от ЕС, въпреки явните загуби и щети следствие на АЧС.

На основание изложените аргументи направихме  предложение пред МЗХГ:

Официално, обективно признаване на щетите понесени от режима, наложен за предотвратяване на АЧС и пандемията Ковид 19 в областта на ловното стопанство и ловния туризъм върху стопанисваните от нас държавни ловни територии.

Получаване на частична компенсация за нанесените директни вреди и пропуснати ползи с дългосрочен характер, без виновно поведение от страна на изпълнителите на договори, която да се изрази в:

 • Анулиране на индивидуалните годишни вноски за стопанисване на дивеча за 2020 и всяка следваща година до достигане на оптимален запас от дива свиня.
 • Актуализиране на методиката за определяне на първоначалната годишна вноска за стопанисване и ползване на дивеча в отдадените ДДУ.
 • Търсене на възможности за компенсации, за нанесените ни щети от двете епидемии, както това се случва с признатите щети на сектор свиневъдство.
 • С броя на годините през които няма да се заплащат годишни вноски, поради изброените съображения,  да се увеличи периода на действие на сключените договори.
 • Да отпаднат огромните, безмислени банкови гаранции за изпълнителите на договори с доказано отговорно изпълнение след първите пет години от действието на договорите.
 • Да се преработят текстове от договорите които да осигурят равнопоставеност на възложители и изпълнители и не допускат злоупотреба с монополно положение и по-силна позиция при договаряне.
 • Да се променят по обективни причини ЛСП които са в основата на законните и взаимни договорни ангажименти, отчитащи случващото се с дивата свиня и нейното бъдещо стопанисване до достигане на оптимален запас.

Все още очакваме разбиране и съпричастност по изложените проблеми и тяхното разрешаване в най-кратък срок. За изброените пролеми сме информирали писменно и устно представители на ДП и техните поделения. До сега не сме получили отговор. Ако не влезем в диалог, не получим разбиране и за сетен път горските власти демонстрират пренебрежение към нас, имаме готовност да предприемем разрешените от закона протестни действия.

На 10.03. от 13.00 в гр. Пловдив, Парк хотел Пловдив ще се проведе поредното Общо събрание на което каним всички които желаят и имат интерес  свързан с проблематиката с която се занимава БЛА.

Страница на БЛА: https://www.bhabg.org/

Линк чрез който може да се запознаете с документите на БЛА: https://drive.google.com/drive/folders/17Hb_lSeaPlpihL0-QosOwH59LWYHKXAG?usp=sharing

БЛА

Абонамент за бюлетин