Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » МЗХГ и ИАГ » УКАЗАНИЯ за необходимите мерки, които трябва да се предприемат от страна на ловците по време на лов на дива свиня

УКАЗАНИЯ за необходимите мерки, които трябва да се предприемат от страна на ловците по време на лов на дива свиня

vater Публикувана от vater | 28.07.2018
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ.

1. Редуцирането на популацията на дивата свиня следва да продължи поне до достигане до приемливи нива от 0.3-0.5 бр./100 ха. В случай на поява на огнище от АЧС при популации от диви свине с по-голяма плътност от тази, тя ще е самодостатъчна за поддържане на циркулацията на вируса в природата в дългосрочен план.
2. Индивидуалният лов на дива свиня в ловностопанските райони на ловните дружини се провежда под контрола на длъжностни лица от държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС), в чийто териториален обхват попадат ловностопанските райони на ловните дружини. Ловуването във всяко ловище се извършва по график, утвърден от съответното ДГС/ДЛС.
3. След издаване на разрешителното за индивидуален лов от специалистът по ловно стопанство към съответното ловно сдружение, председателят на ловната дружина (или упълномощеното от него лице) го предоставя на ловеца за провеждане на лова.
4. Ловуването да се извършва приоритетно от изградени биотехнически съоръжения - чакала. Разрешителното се издава за срок не по-дълъг от 7 дни и няма ограничение относно времето за провеждането на лова като част от денонощието.
5. Цената на разрешителното за индивидуален лов на дивеча съгласно заповед № РД 48-8/26.0Е2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите е 1 лв.
6. Ловците трябва незабавно да информират официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или
изменение от нормалния вид на вътрешните органи. В случай, че няма такава възможност, информацията може да се подаде направо на телефон 112.
7. От всяко дива свиня задължително трябва да се предоставят проби, както следва:
7.1. Проби от отстреляни диви свине - кръв, двата края на далака (по 2-3 см) и диафрагма, които да бъдат изследвани за АЧС и трихинелоза. Пробите се изпращат до определени от БАБХ лаборатории (Приложение № 1).
7.2. Намерени умрели диви свине:
• Пресен труп - по възможност кръв, двата края на далака, парче бъбрек, лимфен възел;
е Загнил труп - дълга тръбна кост.
8. След приключване на лова, ловецът или длъжностното лице от ДГС/ДЛС вписва резултатите от лова, мястото на отстрел, броя, пола, възрастта и теглото на отстреляните диви свине. Разрешителното за лов се връща в ловното сдружение в 3- дневен срок от приключване на лова.
9. Месото от отстреляните диви свине е годно за консумация след извършване на лабораторният анализ и констатиране на отрицателен резултат за наличието на АЧС и трихинелоза. До излизане на лабораторните резултати месото се съхранява на едно място в полиетиленови пликове в които са поставени бележки с номера на пробата (номера на стикера).
10. В ловностопанските райони на ловните дружини се обособяват места за първична обработка на дивите свине, както и съоръжения (ями) за отпадни животински продукти съгласно изискавания на БАБХ (Приложение № 2). При извършването на обработката на отстреляните животни, отпадните продукти се поставят в изградените ями и се третират с негасена или хлорна вар. Местата за първична обработка след приключването й също се обработват с дезифектант с доказан вирусоциден ефект върху вируса на АЧС или негасена/хлорна вар. Достъпът на хищници до поставените и обработени животински продукти трябва да бъде ограничен чрез поставяне върху ямите на масивни капаци. Местата за първична обработка на дивите свине трябва да бъдат изграждани така, че да бъдат достъпни от високо проходима техника за безопасно извозване на труповете при спазване на противоепизоотичните изисквания и на мерките за биосигурност. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), чрез своите териториални поделения, ще извършва стриктен контрол за наличието на места за първична обработка, както и изградени съоръжения (ями).
11. След приключване на първичната обработка на отстреляните свине и обработка на мястото с дезинфектант, наличните пътни презовни средства също се дезинфекцират (Приложение № 3).
12. За всяка една ловна дружина е необходимо обучението на минимум две „обучени лица“ (членове на дружината), които да са преминали курс на обучение по програма, утвърдена от БАБХ за АЧС и други болести по дивеча. Обучените лица ще отговарят за вземането на проби, преглед на труповете и съхранението им до излизането на лабораторните резултати за АЧС и трихинелоза, както и обезвреждане на страничните продукти и извършването на дезинфекция.

СТЪПКИ:

Отстрел на дива свиня
1. Отстрел на дива свиня по време на лов.
2. Транспортиране на целия труп на дивата свиня до обособеното място за първична обработка.
3. Трупът се отваря и вътрешните органи се оглеждат за изменения. При констатиране на изменения по вътрешните органи незабавно се информира официален ветеринарен лекар (или се докладва на телефон 112), а в писмото в частта „Епизоотологични Данни:“ се отбелязва „съмнително за болест“.
4. При взимане на проби се взема диафрагма, двата края на далака (по 2-3 см) и кръв във вакутейнер. Комплектът за взимане на проби съдържа вакутейнер за кръв, контейнер за органни проби, баркод, пликов, писмо /Образец ЗХОЖ - 149а/ Утвърден със Заповед No РД 11-1471/24.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ/. В писмото се попълват всички изискуеми данни (датата и мястото на отсрел, вързастта, пол, килограми на дивата свиня), а за номер на писмото се записва номера на баркода.
5. Проба се взема от всяка отстреляна дива свиня индивидуално. След поставяне на вакутейнера, диафрагмата и далака, флаконът се затваря. На капачката му се залепя единия баркод. Пробата и писмото (след стартиране на мобилното приложение - само пробата, обозначена с баркод) се поставят в полиетиленовия плик и се насочват към лаборатория за изследване за трихинелоза или към ДГС/ДЛС. След изследването й за трихинелоза, пробата ще бъде служебно придвижена от самата лаборатория за изследване за АЧС и КЧС. Използваните ръкавици, спринцовка, опаковки и др. отпадъци се изхвърлят в ямата за СЖП на мястото за изкормване (или се закопават когато се касае за намерена умряла дива свиня!). Изхвърлянето в гората създава опасност от разнасяне и поддържане на различни зарази! Пробите се изпращат в максимално кратък срок до лаборатория, определена от БАБХ.
6. Месото от отстреляната дива свиня се съхранява на едно място в полиетиленови пликове до излизане на отрицателен резултат за АЧС и трихинелоза, като на плика се залепя втория баркод или се изписва делията му номер на лист с молив.
7. При положителен резултат за трихинелоза и/или АЧС всичкото месо и други продукти се унищожават под ръководство и контрол от официален ветеринарен лекар.

Намерен труп на дива свиня
1. Намерен труп на дива свиня.
2. Незабавно се подава сигнал на официален ветеринарен лекар или тел. 112.
3. Взимане на проби при незагнил труп става като при отстреляна дива свиня, като на писмото се отбелязва, че се касае за умряло прасе. Обезвреждане на трупа става чрез загробване на място и затрупване с камъни или в ямата за СЖП. По възможност това да се извършва под ръководството и контрола от официален ветеринарен лекар.

Дезинфекция на мястото за първична обработка и на транспортните средства

1. Всички отпадъци по време на първичната обработка на отстреляните диви свине и на пробовземането се изхвърлят в ямата за СЖП.
2. Месото за консумация се поставя в полиетиленови пликове, в които се поставят бележки с номера на баркода с който е обозначена пробата.
3. Контейнера с пробата се обозначва с баркод и заедно с попълненото писмо се поставя в полиетиленовия плик.
4. Полиетиленовите пликове с месото и с пробите се дезинфекцират с разтвор на Virkon S или друг подходящ дезинфектант.
5. Мястото за първична обработка се обработва със същия дезинфектант или се посипва с негасена, хидратна или хлорна вар.
6. Наличните превозни средства се дезинфекцират с подходящ дезинфектант. При извършването на дезинфекция задължително се обливат броните, праговете, гумите и калниците, както и вратите до нивото на дръжките. В случай, че по превозните средства има зацапване с кръв, те също се дезинфекцират.
7. С дезинфектант се облива също ползвания инструментариум, както и ботушите/обувките на ловците.
8. Използваните еднократни облекла се събличат и се изхвърлят в ямата за СЖП.

Варианти на ями за странични животински отпадъци (СЖП)Акредитирани частни лаборатории за изследване на трихинела за целите на официалния контрол:

1. ЛИ АЛИМЕНТИ - офис I, гр. Пловдив, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, местност Юртови, e-mail: alimentibg@abv.bg телефон: 032/941 924 факс: 032/941 424

2. ЛАБОРАТОРЕН БЛОК - ВСЕ, ДЗЖ при “БИОФАРМ- ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, ул. „Тракия“ 75 e-mail: biopharm@sliven.net телефон: 044 616 060 факс: 044 616 066

3. Лаборатория за анализ на храни „Св. Георги“ при „ГЕЯКОМ“, гр. Бургас, кв. „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ 16 e-mail: lax.lax@abv.bg телефон: 056/58 18 81 факс: 056/80 15 52 0894 602 429

4. Лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали при Районна Ветеринарна Станция Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Марица“ 3, e-mail: office@rvs-ruse.com, телефон: 082/845 683, факс: 082/845 683, 0886137832

5. Лаборатория „Диагностика 7“ при „Диагностика 7“ ЕООД, гр. Ловеч, жк. „Здравец“, ул. „Мизия“ e-mail: diagnostika7@abv.bg телефон: 068/65 83 10 факс: 068/58 60 52

6. Лаборатория за изпитване „ОМНИЛАБ“, с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив

7. Изпитвателна лаборатория “ЕВРОНЕС” към “АВАЛОН ВЪРДЖИН”АД, гр. Левски, обл. Плевен ул. „Васил Левски“ № 52 телефон: 065/09 92 63 e-mail: evrones eood@abv.bg

8. Изпитвателна лаборатория към предприятие за месодобив ЕТ „ВЕЛИЧКО ИВАНОВ - ВЕНЕЦИЯ“, с. Малчика, местност Тръпката, Община Левски адрес на управление: гр. Левски, Обл Плевен, ул. „А. Стамболийски“ №16 e-mail: il venetsiya@abv.bg, телефон: 0885 161 212, 0886 846 519

9. Изпитвателна лаборатория към предприятие за месодобив „БИЛИЯНА МЕС“ ЕООД, с. Българско Сливово, Община Свищов, обл. Велико Търново, e-mail: ilt@biliana.bg, телефон: 06323/27 70, факс: 0631/99 836

10. Изпитвателна лаборатория „ЛАБ СТАНДАРТ ВСЕ“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Вихрен“ №3 e-mail: labstandard@abv.bg телефон: 062/519 190 факс: 062/519 190

11. Лаборатория за изпитване към предприятие за месодобив „НИК ЛАБ“, гр. Русе, ул. „Изгрев“ №2 e-mail: mateeva58@mail.bg, телефон: 082/86 12 03, факс: 082/86 12 03

12. Лаборатория за изпитване към предприятие за месодобив „ЕДРИНА“ООД 7600, гр. Тутракан, Обл. Силистра, ул. „Силистра“ №52 e-mail: edrina@mail.bg, телефон: 0885 805 917, факс: 0866 60 316

13. Лаборатория за изпитване „РОДОПА ЛАБ" към предприятие за месодобив „Родопа 2005“ ООД, гр. Търговище, ул. „Цар Симеон“ № 1, индустриална зона, e-mail: rodopa2005@abv.bg, телефон: 0601 62 921, факс: 0601 62 921

14. Лаборатория за изпитване „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД към предприятие за месодобив „Братя Томови“ АД, гр. Попово, обл. Търговище, северна промишлена зона, e-mail: ttomov@pigfarm-popov.com, laboratori@pigfarm-popovo.com, телефон: 0608/ 220 21, факс: 0608/ 443 48

15. Лаборатория за изпитване ANTOLA MEAT LAB към предприятие за месодобив „Тандем-Попово“ ООД, с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище e-mail: office@antolabg.com, телефон: 06068/400 39, факс: 06068/400 38

16. Лаборатория за изпитване „МЕСНИ ПРОДУКТИ“ към предприятие за месодобив Месни продукти ЕООД, с. Здравец, обл. Търговище, ул. „Г. Кирков“ № 7А e-mail: meatproducts@abv.bg, телефон: 0601 677 53, факс: 0601 677 53

Лаборатории на БАБХ

1. Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” при ОДБХ - Благоевград, гр. Благоевград офис 1, ул. „Славянска“ № 83, e-mail: vse_blg@abv.bg, телефон: 073/ 82 88 36, факс: 073/ 88 10 76

2. Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол- направление „Диагностика на заболяванията по животните“ при ОДБХ - Варна, гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 19, П.К. 287 e-mail: idl_varna@abv.bg телефон: 052/631646 факс: 052/602350

3. Изпитвателна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза ОБДХ - Враца, гр. Враца, ул. Илинден № 1, ПК 10 e-mail: vse_vr@mail.bg телефон: 092/665 814 факс: 092/663 946

4. ИЛ отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ - Хасково; гр. Хасково, бул. „Освобождение“ 57 e-mail: ldk_haskovo@abv.bg телефон: 038/622 766 факс: 038/ 622 766

5. Отдел „Безопасност и качество на храни” при ОДБХ - София-град, гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев“ 7, ет. 3 e-mail: odbh_lab@abv.bg телефон: 02/946 14 60 факс: 02/944 17 06

6. ИЛ отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ - Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 86, тел ./факс: 032 626 256 / 032 622 196, 0887 730 470, e-mail: labor_pl_dvsk@abv.bg, телефон: 032/ 622 196, факс: 032/ 62 41 92

7. Изпитвателна лаборатория при ОДБХ - Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 53, тел: 0886 835970, факс: 054/860 557, e-mail: izp.vetldk@gmail.com, телефон: 054/801393, факс: 054/860557

8. Изпитвателна лаборатория при ОДБХ - Габрово, гр. Габрово, ул. „д-р Заменхоф“ № 6 e-mail: ldk_gabrovo@abv.bg rvms@globcom.net телефон: 066/803 533 факс: 066/801 779

9. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. София
бул. „Пенчо Славейков“ 15, телефон: 02 9523903 (централа), 02 9523903 (приемна), e-mail: ndrvmi-s@vetinst.bg 02/95 23 903, вътр. 383

10. Изпитвателна лаборатория при ОДБХ - Сливен, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ ПК 100, телефон: 044/624 941, e-mail: rvms sl@infotel.bg, тел. 044/62 55 92, факс: 044/62 41 51, бул. „Самуиловско шосе“ ПК 100, е-май: rvms_sl@infotel.bg, sliven_ld@abv.bg, телефон: 044/ 624 941, факс: 044/624 151

11. ИРЛ гр. Ст. Загора към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 58, е-майл: rdvi_sz@abv.bg телефон: 042/63 41 04 факс: 042/62 67 32

Указанията от ИАГ може да прочетете или изтеглите от тук: УКАЗАНИЯ МЕРКИ - ИАГ

Повече за Африканската чума по свинете може да прочетете тук: БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА

Абонамент за бюлетин