Начало » Тест за кандидат ловци

Тест за кандидат ловци

Добре дошли!

Bglov.com предоставя възможност на всеки желаещ, да провери своите знания и подготвеност да бъде правоспособен ловец.

Представяме на Вашето внимание тестът, който трябва да реши всеки кандидат, за да стане правоспособен ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инструкция за провеждане и попълване на теста

Изпитният тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата.

Тестът съдържа 1400 въпроса, разделени в 104 групи. При всяко зареждане на теста пред Кандидата, се представят 104 въпроса - на случаен принцип по един от всяка група.

При презареждане на страницата и на нов тест, се зареждат съответно и нови 104 въпроса. Всеки кандидат следва да посочи отговор на всеки един от всички зададени му в теста въпроси.

Всеки от въпросите съдържа по три примерни отговора, от които само един е правилният. Кандидатът трябва да посочи отговора, който смята за верен.

Съдържащите се в изпитния тест въпроси са групирани по раздели. Последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл.16а от ППЗЛОД.

В реални условия времетраенето на изпитния тест е 90 минути.

За да се приеме за коректно попълнен теста, е необходимо:

  • Кандидатът да отбележи верния според него отговор за всеки от въпросите;
  • Кандидатът да попълни всички полета с исканата персонална информация.
  • *Кандидатът трябва да вземе предвид че всички въпроси и полета имат задължителен характер!

Резултатът от решаването на теста, ще бъде показан на Кандидата след като го е попълнил според посочените по-горе изисквания.

Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

ВЪПРОСИ

1. Благородният елен е

 всеядно животно
 растителноядно непреживно животно
 растителноядно преживно животно

2. В България, естествените неприятели в природата на зрелите благородни елени са

 лисиците
 чакалите
 вълците

3. Брачният период на елена лопатар е през месец

 август
 октомври
 декември

4. Максималната маса, която достигат зрелите сръндаци е до

 60 кг
 50 кг
 35 кг

5. В България сърните са разпространени

 само в полето
 само в гората
 в полето и в гората

6. На каква възраст обикновено трофея на сръндака може да достигне максимални размери?

 На една година
 На две години
 След седмата година

7. Оценяват ли се долните и горните кучешки зъби на женските диви свине?

 Да, оценяват се
 Не, не се оценяват
 Оценяват се само ако са над 25 см

8. Рогата на дивата коза

 не падат и растат през целия й живот
 падат всяка пролет
 падат всяка есен

9. Нормално възрастната мечка е с най-голямо тегло през

 пролетта
 лятото
 есента

10. Зрелите женски мечки обикновено сватбуват

 през една година
 всяка година
 през 4 години

11. Спрямо общият цвят на тялото, коремът и вътрешната част на краката на муфлона са

 по-тъмни
 еднакви
 по-светли

12. Зимната козина на вълка е

 по-гъста от лятната
 гъста колкото лятната
 по-рядка от лятната

13. Задните крака на дивия заек са

 дълги колкото предните
 по-къси от предните
 по-дълги от предните

14. Неприятели на дивия заек са

 само чакалът и лисицата
 само белката и черния пор
 всички косм и някои перн хищници

15. Катерицата ражда

 един път в годината
 два пъти в годината
 3-4 пъти в годината

16. Нутрията достига полова зрялост на

 4-5 месеца
 2 години
 3 години

17. В момента в България пролетния запас на чакала е

 около 1 000 броя
 около 3 000 броя
 около 20 000 броя

18. При обичайния ход на лисицата, стъпките в дирята й

 са подредени в права линия
 не са подредени в права линия
 са подредени трапецовидно

19. Стъпките в дирята на енотовидното куче са наредени

 в права линия
 зигзаговидно
 трапецовидно

20. Един от белезите за отлич на дивата от дом котка е черното петно на стъпалото При дивата то

 обхваща цялото стъпало
 обхваща 2/3 от стъпалото
 обхваща само основата на стъпалото


Абонамент за бюлетин